Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 26. juni 1998ÅBENT BREV til
Regeringen og Folketingets politikere.Danmark uden kompetent myndighed i Barsebäck-sagen!

Energibevægelsen OOA skærper kritikken og kræver tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsens håndhævelse af gældende informationsudveksling- og varslingsaftaler mellem Sverige og Danmark.

Om nødvendigt må de ansvarlige politikere præcisere, hvordan Beredskabsstyrelsen skal varetage sine opgaver.

Energibevægelsen OOA rettede den 24. juni i et åbent brev til indenrigsminister Thorkild Simonsen skarp kritik af Beredskabsstyrelsen. Efter udtalelser fra informationschef i Beredskabsstyrelsen, Vibeke Hein, til hhv. Information og Københavns Radio den 25. juni skærper OOA nu kritikken og kræver en tilbundsgående undersøgelse af styrelsens arbejde vedrørende Barsebäck.

Som det fremgår af udsendelser fra OOA til politikere og pressen den 25. maj, 20., 22. og 24 juni er sikkerheden på Barsebäck i bund. Det er reaktorernes elsystem, det er galt med. Problemet medfører, at sandsynligheden for en ulykke med skader på reaktorkernen er 1:10.000 pr. reaktordriftsår. Dette skal ses i forhold til, at den svenske atomkraftinspektion, SKIs, oprindelige sikkerhedsmål for ulykkessandsynligheden på værket er 1:100.000 pr. reaktordriftsår. Sandsynligheden er dermed 10 gange større og helt uacceptabel!

Den danske regering har siden 1976 sikret Danmark ret til hurtig og grundig indsigt i specielt de sikkerhedsmæssige forhold ved Barsebäck-værket gennem indgåelse af en bilateral informationsudvekslings- og varslingsaftale vedr. atom-anlæg. Denne aftale er blevet omforhandlet flere gange i årenes løb for at sikre Danmark optimal information om sikkerheden ved Barsebäck.

Ifølge "AFTALE mellem Danmark og Sverige om informationsudveksling- og varsling vedrørende danske og svenske kernetekniske anlæg m.m." af 21.10.86 gælder følgende vedrørende informationsudveksling:

  "Artikel 2.
  1. For kernetekniske anlæg skal løbende afgives information, som er relevant med hensyn til risikoen for unormale radioaktive udslip fra anlægget. Informationspligten omfatter særligt anlæggenes indretning, sikkerhedssystemer, strålebeskyttelse, foranstaltninger for at begrænse udslip ved havarier samt planlægning og organisation af beredskabet mod ulykker.

  2. Der skal periodisk ske rapportering om driftsforholdene ved kernetekniske anlæg, samt informeres om foranstaltninger, som gennemføres for at forbedre sikkerheden og strålebeskyttelsen på sådanne anlæg.

  Artikel 3.
  Hvis den ene stat, på baggrund af den modtagne information, ikke ser sig i stand til at bedømme de sikkerhedsmæssige og strålebeskyttelsesmæssige forhold ved et kerneteknisk anlæg i den anden stat, har den førstnævnte stats kompetente myndighed ret til at begære konsultation med den anden stats kompetente myndighed med henblik på afklaring af forholdene.
  "

Beredskabsstyrelsen, herunder Tilsynet med Nukleare Anlæg, er den i Danmark udpegede overordnede ansvarlige og kompetente myndighed vedrørende Barsebäck. Det er Beredskabsstyrelsen, der skal holde sig informeret om sikkerheden på Barsebäck, og det er til Beredskabsstyrelsen indenrigsministeren henvender sig, når han eller Folketingets politikere ønsker information om sikkerhedsforholdene på Barsebäck.

Men Beredskabsstyrelsen tager åbenbart ikke sit ansvar i Barsebäck-sagen seriøst. De aktuelle sikkerhedsproblemer har i Sverige været kendt siden 1994/95 uden, at Beredskabsstyrelsen har sat sig ind i sagen! OOA vedlægger en liste over bare nogen af de rapporter, hvor problemstillingen er omtalt - Bilag 1. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens udtalelser til pressen 25. juni 1998, at Beredskabsstyrelsen ikke har holdt sig ordentligt informeret om sikkerhedsforholdene på Barsebäck. Hvad værre er, er styrelsens forudfattede mening i en sag, som man overhovedet ikke er indsat i. Vi gør opmærksom på informationschefens udtalelse til dagbladet Information: "Vi er i gang med at gennemgå rapporten, og endnu har vi ikke fundet noget, der giver anledning til at reagere. Vi har altid haft et godt samarbejde med SKI, og vi stoler på deres arbejde. Det er usandsynligt, at der dukker noget op, der giver anledning til, at vi henvender os til indenrigsministeren."

Energibevægelsen OOA finder det uhyre problematisk, at Beredskabsstyrelsen svigter at håndhæve gældende informationsudveksling- og varslingsaftaler i forhold til Barsebäck-værket. Een af konsekvenserne af Beredskabsstyrelsens forsømmelse af sine forpligtelser er, at regeringen og Folketingets politikere ikke får den information, som man har krav på, og som danner grundlag for regeringens og det øvrige Folketings holdning overfor Sverige i Barsebäck-sagen.

Energibevægelsen OOA kritiserer derfor stærkt, at Beredskabsstyrelsen har holdt regering og Folketingets partier uvidende om problemerne med Barsebäcks forældede elsystem. Havde den danske regering fået løbende og grundig information om problemets stigende omfang, havde man haft mulighed for at gøre det uacceptable sikkerhedsniveau gældende overfor den svenske regering. Det er slet ikke umuligt, at det kunne være sket tids nok til at have fået indflydelse på den svenske regerings argumentation for en hurtig lukning af Barsebäck. Dette kunne have ført til, at den svenske regering i begrundelsen for sin lukningsbeslutning ikke kun fremstillede lukningen som et led i "den langsigtede omstilling til et bæredygtigt og udholdende energisystem", men også kunne have lagt betydelig vægt på de sikkerhedsmæssigt uacceptable forhold på værket. Den utilstrækkelige sikkerhed på Barsebäck taler nemlig imod den svenske "Regeringsrätt"s udskydelse af lukningen af Barsebäck 1, som den svenske regering og rigsdag havde lovet skulle effektueres senest den 1. juli i år.

Energibevægelsen OOA må i den foreliggende situation konstatere, at Danmark står uden en ansvarlig og kompetent myndighed i Barsebäck-sagen. Som følge deraf, synes Danmark ikke i stand til at håndhæve de gældende informationsudvekslings- og varslingsaftaler på området, som var et resultat af mange års politiske anstrengelser for at sikre Danmark blot et minimum af indsigt i sikkerhedsforholdene på Barsebäck.

Energibevægelsen OOA anklager Beredskabsstyrelsen for direkte at modarbejde regeringen, folketingsflertallet og befolkningens interesser i denne sag. OOA kræver en tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsens varetagelse af sine forpligtelser siden 1992. Og OOA finder det påkrævet med en præcisering overfor Beredskabsstyrelsen af, hvordan de indgåede bilaterale aftaler på området skal varetages fra dansk side.

Energibevægelsen OOA håber med dette åbne brev til regering og folketingspartierne, at de ansvarlige danske politikere vil tage sagen op!

Med venlig hilsen

Lena Warrer         Bjarne Hejlskov Nielsen         Daniel Nilant

BILAG 1

"Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1993-94", SKI & SSI, november 1994.

"Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95", SKI & SSI, november 1995.

"Säkerhetsgranskning Barsebäckverket 1995" Huvudrapport samt 5 bilagor. BKAB, augusti 1995.

"Säkerhetsfrågor aktualiserade av erfarenheter från renoveringen av Oskarshamn 1" SKI Skrivelse, 23. februar 1996.

"Granskningsrapport BVT PSA." SKI Rapportutkast, 24. april 1996

"Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1995-96", SKI & SSI, november 1996.

"Återkommande säkerhetsgranskning 1995. Barsebäck 1 och 2.", SKI, december 1996

"Säkerhetsvärdering med avseende på resultat från PSA-O2 fas 2.", OKG Aktiebolag, 19. december 1997.

"PSA Nivå 1.", BKAB, december 1997.

"Dokument för PSA Nivå 1 för B1 och B2 baserat på modeller och resultat från dec. 97.", Analysgruppen BKAB, maj 1998.

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1997", SKI & SSI, april 1998.

"Oskarshamn 2 - Planerade åtgärder med anledning av resultatet ifrån den preliminära PSA-studien.", OKG Aktiebolag, 11. juni 1998.

"PSA Nivå 1 för B1 och B2. Redovisning av läget i juni 1998.", BKAB, 11. juni 1998.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. juni 1998