Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket
Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


25. november 1998

Barsebäck-status

Vi venter stadig på Barsebäck 1s lukning...
Selv om der nu er gået 5 måneder siden Barsebäck første reaktor skulle have været lukket, er der ikke sket meget nyt. Der er stadig ingen klar besked, hverken fra forhandlingerne om en frivillig lukningsaftale eller fra den svenske forvaltningsdomstol.

En frivillig lukningsaftale
I følge forlydender i svensk presse skal der være forhandlet en frivillig rammeaftale på plads om afviklingen af Barsebäck-værket. Et nyt elselskab med Vattenfall og Sydkraft som delejere skal dannes. Vattenfall skal eje omkring 70 procent af aktierne, Sydkraft de sidste 30 procent. Det nye elselskab inkluderer Vattenfalls fire reaktorer i Ringhals og Sydkrafts to reaktorer i Barsebäck. Efter lukning af Barsebäck 1 (så snart som muligt) og af Barseback 2 (i år 2001) ejer Sydkraft dermed stadig produktionskapacitet baseret på atomkraft, hvilket har været et af Sydkrafts vigtigste krav i forhandlingerne.

Til erstatning for afgivelsen af dele af produktionskapaciteten på Ringhalsværket skal Vattenfall have en sum penge fra staten. I følge svenske aviser er der tale om et engangsbeløb på ca. fem milliarder svenske kroner. En lukning af Barsebäck 1 vil fordyre driften af Barsebäck 2. For at kompensere dette yder staten et årligt driftstilskud til det nye elselskab på 200 millioner årligt indtil reaktor 2 er lukket.

Rammeaftalen blev præsenteret for den nye energi- og erhvervsminister i slutningen af oktober måned. Den nye minister siges at behøve god tid til at sætte sig ind i sagens detaljer, derefter skal en række forhandlinger gennemføres vedrørende bl.a. personalespørgsmål, ansvarsfordeling og lignende, hvilket forventes at tage lang tid. Mandatet for regeringens forhandler er blevet forlænget med 6 måneder fra den 1. november. Det siger noget om regeringens tidshorisont!

Den juridiske proces
Selv om en frivillig lukningsaftale siges at være inden for rækkevide, føres den juridiske proces videre. Det viser sig endda nu, at Sydkraft, Barseback Kraft AB og Preussen Elektra ikke kun fører proces ved den svenske forvaltningsdomstol "Regeringsrätten", men nu også har indklaget sagen for en underret "Stockholms Tingsrätt".

Forvaltningsdomstolen -
I starten af september blev der gennemført såkaldte "mundtlige hovedforhandlinger" ved forvaltningsdomstolen. Forhandlingerne foregik i 3 dage. Forvaltningsdomstolens formand sagde efter forhandlingerne til pressen, at "det her er den største og mest komplicerede sag, vi nogensinde har haft". Formanden trode ikke, domstolen vil afsige dom før end i slutningen af året. Det er stadig uklart, hvorvidt domstolen vil høre EUs syn på sagen inden dommen afsiges. I så fald kan en domsafsigelse blive forsinket i et par år.

Stockholms Tingsrätt -
Sydkraft har ikke alene lagt sag an mod regeringen i den svenske forvaltningsdom- stol, men også klaget til EU-kommissionen over regeringens beslutning om at lukke Barsebäck 1. Sydkraft indgav sin klage til EU-kommissionen den 23. februar, og man henholder sig i klagen til, at den svenske stat overtræder artikel 90 i Rom-traktaten, idet lukningen af Barsebäck 1 på utilbørlig vis forstærker konkurrenten Vattenfalls dominerende stilling på el-markedet i Sverige.

Det viser sig, at Sydkraft den 20. maj ansøgte om et såkaldt "interrimistisk förordnande" ved Stockholms Tingsrätt, hvilket indebærer i fald det godkendes af tingsrätten, at regeringens lukningsbeslutning ikke kan gennemføres, inden sagen er blevet prøvet ved EU-kommissionen!

Den svenske regering forsøgte i juli at få Stockholms Tingsrätt til at afvise sagen. Regeringen argumenterede med, at Sydkraft ikke burde tillades at rejse samme sag ved to svenske domstole på samme tid.

Siden regeringens henvendelse til Stockholms Tingsrätt, har der været stille om sagen, hvorfor man har kunnet tro, at regeringen havde haft held med sit forehavende. Nu viser det sig imidlertid at tingsrätten har fortsat med at behandle Sydkrafts klage.

Tingsrätten besluttede den 13. november at give Sydkraft mulighed for at fremføre sine synspunkter mundtligt vedrørende lukningen af Barsebäck 1, inden retten tager stilling til Sydkrafts ansøgning.

Som det fremgår af det her skrevne, er det stadig højst uklart om, og i givet fald hvornår, regeringens beslutning om lukning af Barsebäck 1 kan gennemføres. Faktum er, at man kan havne i den helt absurde situation, at forvaltningsdomstolen kan beslutte, at lukningsbeslutningen er i overenstemmelse med svensk lovgivning og dermed kan føres ud i livet, samtidig med at tingsrätten kan beslutte, at lukningen af Barsebäck 1 skal afvente en måske flere års sagsbehandling ved EU-kommissionen!!!


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 25. november 1998