Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Gu´ nytter det!
Både på svensk og dansk side har meddelelsen om den snarlige lukning af Barsebäck givet anledning til påstande om, at det vil medfører en øget kul- og naturgasanvendelse både i Sverige og Danmark. Påstanden er ikke korrekt!
Af Bjarne Hejlskov Nielsen, OOA. Maj 1997

Det var med stor glæde, vi i OOA i februar hørte at Barsebäcks to atomkraftreaktorer bliver de første, der skal afvikles af de i alt 12 svenske reaktorer. Det var resultatet af energiforhandlingerne i Sverige, der var blevet ført siden sidste sommer. Den første reaktor skal i følge aftalen lukkes inden 1. juli 1998, den anden inden 1. juli 2001 forudsat, at den mængde energi, som Barsebäck nu producerer, kan erstattes.

Det gode ved aftalen er, at det nu bliver svært for Sverige at ændre på, at Barsebäcks to reaktorer bliver de første der afvikles. Dertil kommer, at 11 af de 12 reaktorer er bygget færdige inden for bare 10 år. Tidspunktet hvor Sverige bliver tvunget til at starte afviklingen af deres efterhånden gamle kraftværker, kommer derfor under alle omstændigheder meget snart. Kommer afviklingen ikke i gang forholdsvis hurtigt, skal Sverige erstatte halvdelen af deres kraftværkskapacitet på kort tid, hvilket vil være meget svært økonomisk og organisatorisk.

Så på trods af at der bølger en hed svensk debat for og imod Barsebäcks lukning, forventer vi i OOA, at den svenske energiaftale holder tidsplanen. At Sverige får sat gang i at finde alternativer til Barsebäck, så vi ikke om et par år skal opleve at afviklingen af værkets anden reaktor bliver udskudt.

Aftalen er ikke udtryk for en hurtig afvikling

På sin vis er det ikke udtryk for en hurtig afvikling af atomkraften i Sverige at omstille Barsebäcks 1200 MW el-effekt på 4½ år. Det svarer til, at der pr. år omlægges 266 MW installeret effekt, og med i alt 10.000 MW installeret effekt atomkraft, vil man i det tempo først være færdig med omlægningen i år 2034. Den yngste reaktor Oskarshamn 3 vil i så fald skulle være i brug i 49 år, hvilket ikke er realistisk. Sverige skal derfor indstille sig på en omlægning i et noget højere tempo.

Dele af oppositionen i Riksdagen, Svenske Industriforbundet og LO har i debatten ofte fremført, at samtlige a-kraftværker skal fungere frem til deres tekniske levetid slutter. Samtidig skal alternativerne introduceres, så de står klar, når a-kraftværkerne ikke kan fungere længere. Al erfaring hidtil viser imidlertid, at hvis der ikke i el-sektoren, den øvrige energi-sektor og i forskningen indlægges incitamenter til at udvikle nye teknologier og forsyningssystemer, så vil udviklingen ganske enkelt ikke ske tilstrækkeligt hurtigt. Og incitamenterne er der ikke, hvis a-kraft forsyningen fortsætter uændret. Eksempelvis vil kraft-varme baseret på biomasse, aldrig blive en succes, hvis man fastholder det store elvarme-forbrug på ca. 26 Twh/år. Til sammenligning er Danmarks totale el-forbrug på ca. 32 Twh/år.

Det er muligt at stoppe alle atomkraftværker i Sverige uden øget CO2 udslip

Historierne har været mangfoldige i dansk presse om, hvor meget strøm Danmark nu skal til at levere til Sverige, så nu er det på tide at få bygget Avedøreværk 2 osv. Men historierne er ikke korrekte.

Den svenske energiaftale indebærer, at det primært skal være energieffektivisering og etablering af biomasse-baseret kraft-varme, som skal udgøre erstatning for Barsebäcks energiproduktion.

I følge energiaftalen vil man bruge det statsejede el-selskab Vattenfall til at sikre investeringer i nye anlæg og energibesparelser. Herudover vil man satse på at udvikle anvendelsen af biobrændsel, vind, sol i el-forsyningen og man vil udbygge med små vandkraftværker på en måde, der ikke skader miljøet. Man vil opbygge en kommunal energirådgivning til fremme af energibesparelser og -effektivisering, samt en central statslig energimyndighed til at styre udviklingen i energiforsyningen og forbruget - en sådan instans har man ikke i dag.

I det følgende er nævnt nogle af de potentialer for vedvarende energi og energieffektiviseringer, som har været fremme i debatten i Sverige.

Biomasse: Svensk Bioenergiförening, SVEBIO skønner, at der inden år 2020 kan tilføres biobrændsler med et energiindhold på 80 Twh. I et kraftvarme-system,vil det kunne omsættes til ca. 30 Twh el og ca. 30 Twh varme. Eftersom der i Sverige bruges op til 26 Twh til el-varme - som for store dele kan erstattes af varme fra kraft-varme - er det en ganske væsentlig del af de i alt 65 Twh/år, som atomkraftværkerne leverer, der kan erstattes med bioenergien alene. Og i den svenske energikommissions betænkning fra sidste år, siges det, i forbindelse med omlægning af eksisterende fjernvarmeværker til kraftvarme, at: "I eksisterende fjernvarmeanlæg kan 4 Twh el produceres med biobrændsel uden nogen større investeringer". Når man sideløbende satser på omstilling af el-varme til kraft-varme, ser det ikke vanskeligt ud, at få erstattet leverancen på i alt 8 Twh/år fra Barsebäcks reaktorer med miljøvenlig energi i løbet af de næste 4 - 5 år.

Om potentialerne for energieffektivisering siges det i Energikommissionens betænkning vedrørende el-apparater og belysning, at det indenfor en periode på 15 år kan forventes, at der spares op til 5 Twh/år uden særlige tiltag. Yderligere 9 Twh/år er teknisk og økonomisk muligt.

Potentialerne for vindkraft i Sverige vurderes i betænkningen at være på ca. 7 Twh/år og 20 Twh/år ved havplacerede vindmøller.

Ovennævnte ganske "få" tal, giver et billede af hvilke energimæssige størrelsesordner, der drøftes i Sverige, og at det er muligt at erstatte al atomkraft-el med energieffektiviseringer og vedvarende energi.

"Gu' nytter det"-fest

OOA arrangerer en større "Gu' nytter det"-fest til næste år, når den første reaktor på Barsebäck lukkes. Alle der har været med i kampen for at få lukket værket i de sidste 22 år, vil være meget velkomne. Der er nedsat en arrangørgruppe, der allerede har holdt sit første planlægningsmøde med hele 14 deltagere. Så det tegner godt for, at det kan blive til en stor jubel-fest, som både vil kigge tilbage på, at "gu' nytter det, at gøre noget ved tingene", men som derved også vil pege frem og inspirere til "at det fortsat nytter, at gøre noget". Har du lyst til at være med til at arrangere festen, så ring til OOA og hør nærmere på tlf: 31 35 55 07.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 29. oktober 1997