Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket
Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


21. februar 2000

Til pressen

Sydkraft lader hånt om tidsplanen for lukning af Barsebäck

Sydkraft agter at køre Barsebäck 2 til år 2017

Energibevægelsen OOA kræver ekstra energi-debat i den svenske Rigsdag

Rigsdagen må nu præcisere de energipolitiske spilleregler, så selv Sydkraft kan forstå dem

Sydkraft provokerer - igen. Efter nederlaget med den påtvungne lukning af reaktor 1 på Barsebäck planlægger det private el-selskab nu at køre værkets sidste reaktor helt frem til år 2017. Sydkraft er vel vidende om, at den energipolitiske aftale fra 1997 ikke kun handlede om lukningen af Barsebäck 1, men at aftalen også bestemte lukningstidspunktet for Barsebäck 2 til sommeren 2001.

Tidsplanen er nedfældet i den svenske regerings energipolitiske udspil, vedtaget i Rigsdagen 10. juni 1997. Her står der følgende om lukningen af Barsebäck-værket: "Barsebäcksverkets lokalisering är olämplig. Förhandlingar skall inledas med ägaren till Barsebäcksverket om att stänga en reaktor före den 1 juli 1998 och en andra reaktor före den 1 juli 2001. Regeringen avser att omedelbart efter lagens ikraftträdande fatta beslut om avställning av kärnkraftsreaktorerna Barsebäck 1 och Barsebäck 2. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning af el."

Der står videre:
"Åtgärder vidtas för att under de närmaste åren kompensera bortfallet av el från de bägge reaktorerna genom effektivare energianvändning, konvertering samt hushållning med och tillförsel av el från andra energikällor. Förutsättningar skapas för att utnyttja det befintliga naturgasnättet effektivare."

De vedtagne energipolitiske retningslinjer udstikker derudover rammerne for den langsigtede omstilling af det nuværende svenske energisystem til det ønskede økologisk holdbare energisystem. For denne omstilling gælder følgende målsætning: "Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning. Energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn taget till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Kärnkraften skall ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Användningen av fossila bränslen bör hållas på en låg nivå. Naturgasen är det fördelaktigaste fossila bränslet och det befintliga naturgasnätet bör utnyttjas. Nationalälvarna och de övriga älvsträckor som riksdagen har undantagit från utbyggnad skyddas även fortsättningsvis."

Samtidig med vedtagelsen bevilgede Rigsdagen de første 9,1 miljarder svenske kroner over 7 år til den indledende omstilling af energisystemet.

Sydkraft og Barsebäck-værket har med de seneste ugers presseudspil forsøgt at manipulere med rigsdagens vedtagelser på området. Således hævder man, at Barsebäck 2 skal erstattes udelukkende med fornyelig energi eller med el-besparelser. Dette er som ovenfor citeret ikke i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinjer.

Energibevægelsen OOA finder det dybt forargeligt, at Sydkraft forsøger at manipulere sig til flere års drift af Barsebäcks reaktor 2. Kravet om elbesparelser eller tilvejebringelse af anden el-kapacitet skulle ikke være vanskeligt at imødekomme. Således kan det være en mulighed at acceptere øget anvendelse af naturgas til elproduktion i en overgangsperiode.

Når det gælder den forhåndenværende tilgængelige el-kapacitet i Sydkrafts forsyningsområde, vil OOA problematisere, at Sydkraft (stort set samtidig som den politiske forhandling af omstillingsprogrammet til afvikling af atomkraften) besluttede sig for at afvikle al reserve-kapacitet i sit forsyningsområde. En beslutning baseret på rent virksomhedsøkonomiske hensyn. Faktum er, at Sydkraft i løbet af de seneste 3 år har skrottet reservekapacitet på i alt 2.500 MW - en elproduktionskapacitet svarende til hele Barsebäck-værkets produktion x 2!

Flere af reserve-produktionsanlæggene er ganske vist oliefyrede, men det er værd at bemærke, at miljøinvesteringer i slutningen af 90'erne for en halv miljard svenske kroner gjorde, at værkerne har meget lave udslip af de forsurende svovl- og kvælstoloxider. Selv udslippene af den klimapåvirkende CO2 er klart mindre end ved modsvarende produktion i kulfyrede anlæg! Drift af svenske oliefyrede reserve-produktionsanlæg i en situation med evt. elmangel ved en såkaldt kortvarig spidsbelastning af det svenske elforsyningssystem vil derfor give en yderst marginal miljøpåvirkning. Samtidig som Sverige helt kan undgå import af den mere forurenende kulkraftstrøm fra Danmark!

Problemet med Sydkrafts skrotning af reserve-produktionsanlæggene i forsyningsområdet, samt den lille usikkerhed der synes at være i, hvorvidt det indledende omstillingsprogram er tilstrækkeligt til at sikre en umiddelbar erstatning af Barsebäck-værket med økologisk holdbar energiproduktion, har længe været kendt af de ansvarlige svenske politikere. På trods af dette synes den fortsatte analyse- og beslutningsdebat i forhold til Barsebäck 2's lukning først at være på rigsdagens dagsorden ved årsskiftet 2000/2001 i forbindelse med diskussionerne om næste års finanslov. Denne tidsplan understreger tydeligvis, at de svenske politikere naturligvis - modsat Sydkraft - ikke ser nogen direkte kobling mellem lukning af Barsebäck og tilvejebringelse af elproduktion fra vedvarende energi.

Ifølge Sydkrafts seneste presseudspil, så er det ikke satsninger og investeringer i omstillingen til en bæredygtig energiforsyning, som står øverst på Sydkrafts dagsorden. I stedet har man bebudet en omfattende investering i en upgradering af sikkerheden på den sikkerhedsmæssigt forældede reaktor 2 på Barsebäck-værket. Det er derfor af største vigtighed og yderst hastende, at rigsdagens politikere overfor Sydkraft præciserer, hvornår Barsebäck 2 skal tages ud af drift. Politikerne må nu sørge for, at Sydkrafts bebudede (fejl)investeringer i øgede sikkerhedsforanstaltninger på Barsebäck 2 i stedet kanaliseres til kraftfulde økonomiske investeringer fra Sydkrafts side i en holdbar og bæredygtig energifremtid.

Dette er baggrunden for, at Energibevægelsen OOA i dag beder de tre aftale-partier fra 1997: Socialdemokratiet, Centern og Vänsterpartiet sammen eller hver for sig at tage initiativ til en ekstra energidebat i rigsdagen med særligt fokus på lukningen af Barsebäck 2.

OOA vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at det utidssvarende og helt uaccpetable sikkerhedsniveau på Barsebäck 2 burde føre til en omgående lukning af reaktoren. Efter OOAs mening er det ansvarsløst og stik imod al fornuft, at vente i ca. 1½ år med at lukke den sikkerhedsmæssigt set forældede reaktor.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 21. februar 2000