Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket
Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


5. november 1999

Kommentar fra Energibevægelsen OOA til dagens beslutning fra Stockholms Tingsrätt (byret) om at sige nej til Sydkrafts anmodning om udskydelse af Barsebäck 1's lukning.

Dommen i dag fra byretten i Stockholm er klar og tydelig.

Ifølge byretten kan retten ifølge svensk nationel lovgivning tage beslutning om såkaldte interimistiske foranstaltninger - som f.eks. inhibition (retsforbud) ­ under forudsætning af, "att det är i hög grad sannolikt att det föreligger en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsningar, att det utsatta företaget lider allvarlig och oreparabel skada om förfarandet inte upphör omedelbart samt att åtgärderna är tillfälliga och inte överskrider vad som är nödvändigt i det enskilda fallet."

Byretten konstaterer derudover, at der skal være en høj grad af sandsynlighed for at Europa-kommissionen udfærdiger et påliggende, som indebærer, at den svenske regerings beslutning vedrørende Barsebäck 1 skal ophæves - for at retten skal kunne bevilje inhibition, som Sydkraft har ansøgt om. Byretten skriver i sin 8 sider lange kendelse, at selv om Europa-kommissionen skulle komme frem til, at den svenske regerings beslutning er i strid med EUs konkurrenceregler, er der "andra möjliga åtgärder kommissionen kan besluta om än ett åläggande för regeringen som innebär att beslutet angående Barsebäck 1 måste upphävas. Tingsrätten finner därför att det inte är sannolikt att kommissionens prövning av Sydkrafts klagomål kan utmynna i ett sådant åläggande."

Energibevægelsen OOA glæder sig over dagens afgørelse i Stockholms tingsrätt. "Nu tør vi næsten tro på, at reaktor 1 på Barsebäck virkelig vil stå stille den 30. november i år. Sydkraft har ganske vist i den svenske middagsradioavis i dag erklæret, at man vil anke dagens dom til Svea hovrätt. Det er ufatteligt, at Sydkraft og Barsebäck Kraft AB ikke kan acceptere udfaldet af den meget grundige juridiske behandling af beslutningen om lukning af Barsebäck 1", siger Lena Warrer fra OOAs "Stop Barsebäck"-kampagnekontor i Malmø.

"Der må være vigtigere ting at bruge de svenske el-forbrugeres penge til end at fortsætte denne tragikomiske juridiske farce til forhaling af Barsebäck 1's lukning. Der er eksempelvis behov for udarbejdelse af en plan for en forsvarlig nedmontering af reaktorens lav-, middel- og højradioaktive dele". "Desuden bør alle kræfter i stedet nu satses på at muliggøre en hurtigst mulig lukning af Barsebäck 2", afslutter Lena Warrer fra OOA.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Lena Warrer i Malmø på telefon 040 18 36 76 eller mobil 0709 625 834.

Med venlig hilsen

Lena Warrer
OOAs "Stop Barsebäck"-kontor i Malmø

PS: Alle citater er hentet fra "STOCKHOLMS TINGSRÄTT, SLUTLIGT BESLUT", 1999-11-05.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 5. november 1999