Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


NOTAT vedrørende OOAs anbefaling om at udsætte beslutningen om tilladelse til opførelse af Avedøreværket, blok 2 (marts 1996)

Vi vil i det følgende knytte nogle supplerende kommentarer til de synspunkter vedrørende Avedøre 2, som vi har redegjort for, i forbindelse med Københavns Amts indkaldelse af ideer og forslag til regionsplantillægget. Endvidere vil vi kommenterer VVM-redegørelsen, herunder vores bemærkninger til Sjællandske Kraftværker/ELKRAFTs kommentarer til vores alternative forslag.

Grundliggende mener vi, at de kommende års kraftværksfornyelse skal tilrettelægges således, at en udbygning i intet tilfælde kommer til at forhindre en kommende kraftværksudbygning baseret på en mere effektiv og miljøvenligere teknologi, der er tilgængelig inden for de nærmeste år. Derimod skal der planlægges, så man ved kraftværksfornyelser i fremtiden, så vidt muligt formår, at være løbende "up to date" med de nyeste og bedste teknologiske landvindinger.

Der er enighed mellem ELKRAFT og Energistyrelsen om, at det el-mæssige behov for en udbygning, først vil indfinde sig i år 2003-2004.

Vi er dog opmærksomme på, at det udfra hensynet til bl.a. målsætningerne i "Energi 2000", kan være nyttigt med en kraftværksfornyelse igangsat ca. år 2000. Herved kan ældre og mindre miljøvenlige enheder udskiftes, selvom de ellers kunne have fungeret nogle år endnu. Det er en af grundene til, at vi som en mulighed har foreslået et 200 MW Combined Cycle-anlæg, hvilket vi kommer ind på i et senere afsnit.

For at opnå betydelige reduktioner i CO2-udslippet efter år 2005 (dvs. mere end målet i "Energi 2000"), er bl.a. en øget vindkraftudbygning nødvendig. Endvidere brugen af brændsels-celler, som kan forventes at være kommercielt tilgængelige inden for de første 10 år af Avedøre 2's levetid. Af den grund, er det særdeles betænkeligt at opføre et kraftværk af Avedøre 2 typen. El-forsyningen vil i så fald være bundet af en stor enhed med mindst 30 års levetid, som i al væsentlighed er kulfyret. Af hensyn til kommende skærpede målsætninger for CO2-reduktioner, ser vi kul som et brændsel der skal udfases hurtigst muligt. Ydermere frygter vi, at værket vil medvirke til at "spærre vejen" for en betydelig udbygning med vindkraft, og en forhåbentlig snarlig udbygning med brændsels-celler.

Udbygningen med Avedøre 2 skal endvidere vurderes i forhold til mulige varmebesparelser i boligmassen, som også bør omfatte kraftvarmeområderne. Når vedvarende energi anvendes i større skala (vindkraft især), samt brug af brændsels-celler (høj el-virkningsgrad), er der i fremtidens el-forsyning ikke de store mængder (procentvis) spildvarme som et biprodukt fra elproduktionen. Sagt på anden måde, vi øger risikoen for el-overløb, hvis vi binder for meget af vort varmebehov til en el-produktionen i kraftvarmesystemerne, samtidig med at vi øger andelen af vindenergi og el fra værker med høj el-virkningsgrad. Det betyder naturligvis ikke, at vi er imod kraftvarme, men det betyder, at man som nævnt skal interessere sig for varmebe- sparelser, også i kraftvarmeområderne. I OOAs høringssvar (til Amtets indkaldelse til ideer og forslag), refererede vi fra en rapport udarbejdet af ELSAM, ELKRAFT og Forskningscentret RISØ, om anvendelse af vedvarende energi i stor skala i el-sektoren. Rapporten nævnte af ovennævnte grund, nødvendigheden af at arbejde med varmebesparelser i kraftvarmeområderne.

Vi finder det derfor afgørende at der i disse år, og i forbindelse med stillingtagen til den ansøgte kraftværksfornyelse, indledes varmebesparelser i bl.a Københavns-området. Således af kraftværksudbygningens omfang afpasses derefter.

Med udgangspunkt i de seneste varmeprognoser, som ELKRAFT anvender i sin rapport "Vurdering af Avedøre 2 og alternativer til Avedøre 2", vil vi i det følgende berører den overkapacitet i forhold til varmebehovet som Avedøre 2 vil medvirke til. Kommende varmebesparelser vil forøge denne overkapacitet.

ELKRAFT satser på at kraftvarmen skal kunne levere en relativ høj del af varmebehovet, således at varmespidslast-enheder levere tilsvarende mindre. Man giver udtryk for at 70% er ønskelig effektdækning, og det vil svare til en samlet dækning på ca. 97% (energidækning). ELKRAFT har påpeget at den høje effektdækning vil medføre en brændselsbesparelse, hvilket vi ikke skal bestride. Men det må dog forudsætte, at man kan undgå eloverløb i de perioder, hvor der er et betydeligt varmebehov. Vi er opmærksomme på, at aftalen med Vattenfall og andre tiltag, så som varmeakkumulatorer, kan afhjælpe et eventuelt el-overløb. Spørgsmålet er blot, om det i systemet også er muligt at afhjælpe det overløb, som et betydeligt omfang af vindkraft uundgåeligt vil medføre.

Vi mener derfor, at man nøje skal vurdere hvilken varmeeffektdækning, der er den mest hensigtsmæssige. En reduktion fra 70% til 65% vil alene betyde et reduceret effektbehov på ca. 120 MJ/s., og dermed et reduceret udbygningsbehov.

Dersom Avedøre 2 etableres som planlagt, er der under alle omstændigheder en effekt- dækning i værkets første 3 år af dets levetid, som er 4-5 %-point over hvad ELKRAFT anser for ønskelig. Ud fra hensynet til varmebehovet mener vi ikke, at Avedøre 2 behøver at være større end svarende til ca. 430 MJ/s i stedet for de planlagte 540 MJ/s. Varmeforsyningen og private bliver ikke tilskyndet til at arbejde med varmebesparelser, når der etableres denne overkapacitet.

Af grunde vi har nævnt ovenfor, er disse varmebesparelser nødvendige. OOAs anbefaling af varmebesparelser på 10-15%, er i VVM-redegørelsen besvaret af ELKRAFT/Sjællandske Kraftværker. De påpeger at det vil indebærer en investeringsomkostning på ca. 22 mia. kr., plus omkostningerne til virkemidler. Svaret er baseret på en redegørelse fra DTI, som har vurderet omkostninger ved at bringe de nødvendige antal bygninger op på BR82-isoleringsstandard. DTI har ikke vurderet omkostningerne, dersom disse varmebesparelser foretages i forbindelse med de byfornyelsesprojekter og andre bygningsrenoveringer, der alligevel skal foretages i de kommende år. Hvis investeringerne i varmebesparelser vurderes i forbindelse med bygningsrenoveringer, bliver de blot marginale merudgifter, og det er disse merudgifter, der alene bør betragtes som omkostningerne til varmebesparelserne. Vi anbefaler derfor, at der foretages en undersøgelse (kortlægning) af varmebesparelsesmulighederne i de kommende byfornyelsesprojekter og bygningsrenoveringer, herunder tidsforløbet, inden der tages beslutning om den ansøgte kraftværksudbygning og dens omfang.

Det er klart, at der går nogle år, før eventuelle varmebesparelser slår igennem i stort omfang. Men tænker man sig eksempelvis et forløb, hvor en 5% varmebesparelse opnås inden år 2003 og 10% inden år 2005, så er udbygningsbehovet i år 2000 kun på ca. 315 MJ/s ved 70% effektdækning og 215 MJ/s ved 65% effektdækning, til sammenligning er det ansøgte Avedøreværk 2 på 515 MJ/s i gennemsnit om vinteren.

Omstående tabel 1. viser effektdækningen hvis Avedøreværk 2 bygges, uden at der foretages varmebesparelser. Tabel 2 viser behovet for installeret effekt ved hhv. 5% og 10% varmebesparelse, med udgangspunkt i 70% og 65% effektdækning.

TABEL 1. Effektdækning med Avedøreværk 2, uden varmebesparelser.
ÅrVarmebehov CTR/VEKSMax belastning (a)Installeret effekt (b)Effektdækning
200029,8 PJ2207 MJ/s1659 MJ/s75%
200332,0 PJ2370 MJ/S1772 MJ/s74,7%
200533,1 PJ2452 MJ/S1772 MJ/s72,2%

TABEL 2. Effektbehov ved 5% og 10% varmebesparelser.
ved 5 % varmebesparelse
ÅrVarmebehov CTR/VEKSMax belastning (a)Installeret effekt (b)Effektdækning
200028,3 PJ2096 MJ/s1362 MJ/s65%
1467 MJ/s70%
200330,4 PJ2251 MJ/s1463 MJ/s65%
1575 MJ/s70%
200531,4 PJ2329 MJ/s1514 MJ/s65%
1630 MJ/s70%
ved 10 % varmebesparelse
200029,8 PJ2206 MJ/s1434 MJ/s65%
1544 MJ/s70%

Opgørelse over varmebehovet er taget fra ELKRAFTs rapport "Vurdering af Avedøre 2 og alternativer til Avedøre 2"
(a) Er vore korrigering af max. belastningen ud fra de tal ELKRAFT opgjorde i PLAN 94, hvor man skønnede et mindre varmebehov.
(b) Vi har forudsat at Amagerværk 1 og 2 erstattes i år 2004 i et omfang der svarer til samme varmeleverance.
Endvidere har vi forudsat at Avedøre 2 kun udgør 515 MJ/s, (og ikke 540 MJ/s), fordi ELKRAFT påregner at gasturbinerne ikke kører mere end 16 timer i døgnet om vinteren.

OOA anbefaler:
At der inden der træffes beslutning om etablering af Avedøreværk 2, igangsættes en undersøgelse af varmebesparelsesmulighederne i CTR og VEKS-området. Således at der foretages en kortlægning af omfanget af varmebesparelsesmuligheder i planlagte og forventede byfornyelsesprojekter og andre bygningsrenoveringer inden for en given tidshorisont. Merudgiften til varmebesparelserne der udføres i forbindelse med renoveringen, kan således betragtes som omkostningerne ved varmebesparelserne. Potentialet for varmebesparelser, omkostningerne og tidshorisonten, fremkommer på basis af denne kortlægning.

Vi kan konstatere, at Energistyrelsen er enig i at varmebesparelser kan indgå, som et alternativ til Avedøre 2. Styrelsen giver dog samtidig udtryk for, at der på nuværende tidspunkt ikke er besluttet styringsmidler hertil.

Det bør derfor drøftes og afgøres hvilke styringsmidler der skal iværksættes for at fremme varmebesparelserne i CTR og VEKS-området, og kraftvarmeområder i øvrigt.

Mest af alt vil OOA anbefale en udskydelse af beslutningen, indtil man får klargjort forholdene vedrørende varmebesparelserne. Men dersom man træffer beslutning om en kraftværksfornyelse på nuværende tidspunkt, mener vi af ovennævnte hensyn, at udbygningen ikke må være større end halvdelen af Avedøre 2's planlagte varmele- verance. Endvidere må et nyt anlæg ikke på nogen måde basere sig på kul.

Et Combined Cycle-anlæg og halmanlægget, vil efter OOAs mening være at foretrække. Til spørgsmålet om naturgas-leverancernes stabilitet, henholder vi os til Miljø- og Energiministeriets notat "Statusnotat vedrørende Avedøre 2", 10.05.95., hvor man ikke påregner problemer med gasleverancer, også set i forhold til kapaciteten i nettet. Derfor antager vi, at der under ingen omstændigheder bliver problemer, dersom værket kun udgør ca. halvdelen af Avedøre 2's kapacitet. ELKRAFT har her overfor gjort gældende, at Avedøre 2 med "sommergas", vil give stort set de samme CO2-reduktioner som et 200 MW Combined Cycle-anlæg.

Vi mener dog, at et 200 eller 300 MW Combined Cycle-anlæg efterfulgt af en kraftig satsning på vedvarende energi, på længere sigt, vil give en større CO2-reduktion, end Avedøre 2 med "sommergas", eftersom Avedøre 2 forudsætter kulanvendelse på værket i de næste 30 år.

I følge Elkraft vil en Combined Cycle-løsning betyde samfundsmæssige meromkostninger. Ved et 200 MW Combined Cycle-anlæg og et Combined Cycle-anlæg senere er merom- kostningen opgjort til 2,2 mia. kr. (nuværdig 1996-2015), Avedøre 2's samlede omkostning er opgjort til 51,2 mia. kr. Meromkostningen vil være lidt mindre ved et 300 MW Combined Cycle-anlæg.

OOA mener at denne meromkostning er acceptabel, set i forhold til de betydelige forbedrede muligheder for en miljøvenlig energiforsyning på kort og ikke mindst på langt sigt, dvs. en energiforsyning uden kul-anvendelse.

Derudover vil vi stille alvorlig spørgsmålstegn ved hvor solid Elkrafts omkostningsberegninger kan være, set i lyset af:

  • den meget usikre brændselspris-udvikling på hhv. kul og gas,
  • usikkerheden med hvilken udbygning man vælger i år 2004 som erstatning for Amagerværk 1 & 2,
  • usikkerheden i hvor store energibesparelser der bliver gennemført og dermed behovet for elproduktion på ældre anlæg.
Alt i alt må en beregnet meromkostning på under 5% ligge inden for usikkerhedsmarginen.

Energibevægelsen OOA, den 26. marts 1996.

Bjarne Hejlskov Nielsen og Erik Knauerhase


OOAs høringssvar om Elkrafts ansøgning om det kulfyrede Avedøreværk 2, marts 96


Københavns Amt
Teknisk Forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup.

Den 26. marts 1996

Vedrørende forslag til regionsplantillæg nr. 6, Avedøreværket, blok 2.

Vi skal på vegne af Energibevægelsen OOA, takke for det tilsendte materiale vedrørende regionsplantillægget og den dertil hørende VVM-redegørelse samt forslag til miljøgodkendelsen.

Ved Amtets indkaldelse af ideer og forslag i juni 1995, gjorde man opmærksom på, at Amtet ikke havde kompetence til vurdere forhold, som nok berører Avedøre 2, men som påvirker og medfører tiltag uden for Københavns Amts geografiske område.

Fra OOAs side har vi ikke anfægtet amtets vurdering af sit kompetenceområde. Vi har noteres os, at de af vores synspunkter som vi fremførte ved indkaldelsen af ideer og forslag, som amtet ikke mente at havde kompetence til at vurdere, har amtet videresendt til energistyrelsen.

Det har imidlertid medført, at en række afgørende og centrale aspekter i denne sag, endnu ikke er blevet vurderet og slet ikke indgår i VVM-redegørelsen.

På den baggrund, vil vi rette henvendelse til Miljø- og Energiministeriet, for at gøre gældende, at den offentlighedsfase som VVM-direktivet tilsigter, ikke med rimelighed, kan betragtes som afsluttet, og bør fortsætte, eventuelt uden for Københavns Amts regi.

Ligeledes på baggrund af VVM-redegørelsen, og amtets manglende kompetencemuligheder, vil vi opfordre Københavns Amt til ikke at foretage den endelige vedtagelse af regionsplantillæg nr. 6, vedrørende Avedøreværket, blok 2. Derimod vil vi anbefale Amtet at afvente det videre forløb i energimyndighedernes behandling af sagen.

Vi fremsender endvidere et notat, som bl.a. indeholder vores respons til Sjællandske Kraftværker/Elkrafts kommentarer til OOAs tidligere fremførte forslag til alternativer.

Notatet er tillige fremsendt til Energistyrelsen og Miljø- og Energiministeren.

Med venlig hilsen

På vegne af Energibevægelsen OOA

Bjarne Hejlskov Nielsen og Erik KnauerhaseOOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 28. maj 1997