Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


August 1997

Kære venner af OOAs Garantifond

Først en stor tak til alle Jer, der kom til vores "åbent hus" i april og medvirkede til, at vi fik en virkelig hyggelig og dejlig dag. Nogle af deltagerne dannede en festgruppe, som nu er i fuld gang med at planlægge en stor "Gu' nytter det"-fest til næste år, når den første reaktor på Barsebäck lukkes. Ideen med festen er at kigge tilbage på, at "gu' nytter det, at gøre noget ved tingene", men også at pege frem og inspirere til "at det fortsat nytter". Skulle beslutningen om at lukke Barsebäck, mod forventning, blive omgjort, vil festen blive ændret til en demonstration. Har du lyst til at være med i festgruppen, så ring til os og hør nærmere.

Barsebäcks lukning!? - OOA følger udviklingen

I følge energiaftalen om bl.a. Barsebäcks endelige lukning som blev indgået i februar i år mellem Socialdemokratiet, Center- og Vänsterpartiet, skal den første reaktor lukkes senest den 1. juli 1998, den anden senest 1. juli 2001. Det forudsættes dog, at den mængde energi, som Barsebäck nu producerer, kan erstattes. Hertil vil man bl.a. bruge det statsejede el-selskab Vattenfall til at sikre investeringer i nye anlæg og energibesparelser. Herudover vil man satse på at anvende forskellige vedvarende energikilder i el-forsyningen. Faktisk har det svenske Renewable Energy AB allerede nu planer om at købe 500 store danske hav-vindmøller til opstilling langs kysten mellem Varberg og Ystad.

I juni besluttede Riksdagen at give regeringen mandat til at fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at lukke Barsebäck. Lovforslaget skal være færdigbehandlet inden nytår. Spørgsmålet om erstatningen til Sydkraft skulle også være færdigbehandlet inden nytår. Sydkraft truer med at ville trække erstatningsspørgsmålet i langdrag. Det er muligt, at man derfor bliver nødt til at tage beslutningen inden erstatningsspørgsmålet er endeligt afklaret. Det kan dog også tænkes, at få konsekvenser for, hvornår afviklingen foretages. Sydkraft kører i øjeblikket en skræmmekampagne om en øget CO2-udledning, idet de påstår at energien skal hentes fra danske kulkraftværker og om massearbejdsløshed forårsaget af en svækket konkurrenceevne i fremstillings- og eksportindustrien, hvis Barsebäck lukkes. Samtidig kører de en charmeoffensiv med udgivelse af farvestrålende informationsaviser og brochurer, som bl.a. beretter om Barsebäcks store bidrag til et forbedret miljø i Sydsverige.

Trods dette pres fra Sydkraft, tror vi stadig på, at Barsebäck bliver lukket. Center-partiet og delvist Socialdemokratiet har så meget af deres troværdighed bundet op på, at den første reaktor skal lukkes inden næste valg i september 1998, at de vil gøre meget for, at aftalen bliver gennemført. Socialdemokratiet holder kongres i september. Her vil vi formodentlig få et fingerpeg om lukningsplanen holder.

OOAs internationale arbejde

Som vi skrev i februar og maj, er vi i OOA i gang med at opprioritere vores internationale arbejde. Vi har siden februar taget fat på en række områder.

I juni blev det årlige møde i vores internationale anti-atomkraft-netværk "WISE" (World Information Service on Energy) holdt i Slovakiet. Der blev taget en del beslutninger, som vil styrke samarbejdet og styrke WISE som international anti-atomkraft-netværk. Der blev optaget fire nye medlemmer i WISE-netværket, WISE-Tomsk og WISE-Kaliningrad i Rusland, WISE-Minsk i Hviderusland og WISE-Bratislava i Slovakiet, så den Østeuropæiske del af netværket blev kraftigt styrket. I OOA ser vi det, som en vigtig udvikling, med de mange problemer, der er med gamle atomkraftanlæg og med den vestlige atomindustris forsøg på at overleve, ved at bygge nye reaktorer eller gamle men ikke færdig byggede reaktorer i Østeuropa.

WISE-Communique i ny layout og forbedret tryk kvalitet - tegn abonnement!

Det blev besluttet at styrke WISE-Communique, det engelsk-sprogede tidsskrift, der har været den vigtigste aktivitet i WISE i mange år. Communiquet vil fra september udkomme i ny layout og med en bedre tryk-kvalitet. Vi vil derfor i OOA gøre et fremstød for Communiquet over for bibliotekerne, for at få dem til at abonnere på bladet! Vi vil også varmt anbefale Jer at tegne et abonnement. Ud over atomkraft-industriens egne mere eller mindre interne blade, (interne fordi de ofte koster mange tusinde kroner for et års abonnement) synes vi, WISE-bladet er det bedste blad man kan abonnere på, hvis man vil holde sig orienteret om, hvad der sker på atomkraft-området.

WISE-Communique koster kun 350 kr. for et års abonnement med 20 numre leveret hver 14. dag. Du kan også få et års abonnement for 230 kr. hvis du kan nøjes med at få bladene tilsendt en gang om måneden. Vi sender gerne et prøveeksemplar af tidsskriftet, hvis du er interesseret i at abonnere, men inden da gerne vil se hvad det er for et blad. Hvis du vil prøve at få dit bibliotek eller arbejdsplads eller lignende til at abonnere, sender vi også gerne prøveeksemplar. Vi har vedlagt en bestillingsseddel, hvor du kan bestille et prøvenummer eller et abonnement. Du kan også bestille og betale abonnementet på Garantifonds-girokortet. Så bare anfør på bagsiden af giroindbetalingskortet, at du betaler for et abonnement på WISE-Communique. Husk at angive om det skal leveres hver 14. dag eller en gang om måneden.

Fælles oplysningskampagne om Euratom

Som noget nyt vil WISE starte en fælles oplysnings-kampagne ved hvert årsmøde, enten en kontinental eller en global kampagne.

Den første oplysningskampagne bliver om EUs Euratom-traktat. Euratom-traktaten blev i 1957 underskrevet af EUs daværende medlemmer, og har siden arbejdet for atomkraft i EU. I dagens EU er næsten halvdelen af medlemslandene (7 ud af 15) uden fungerende atomkraftværker og to lande har besluttet at lukke deres værker (Holland lukker deres anden og sidste reaktor til næste år og Sverige har jo også for længe siden besluttet at afvikle deres atomkraftværker), men alle 15 lande er alligevel underlagt Euratom-traktatens bestemmelser og forpligtede til at støtte deres arbejde for atomkraft.

WISEs oplysningskampagne skal umiddelbart støtte to Euratom-relaterede kampagner, der allerede er i gang:

- dels støtte forskellige kampagner, der forsøger at stoppe Euratom i at finansiere bygning eller opgradering af atomkraftværker flere steder i Østeuropa. Euratom støtter på forskellig måde den vesteuropæiske atomindustri i at overleve, ved bl.a. at finansiere, det franske Framatoms og det tyske Siemens' atomkraftbyggerier i Østeuropa. Værker der aldrig vil blive bygget i Vesteuropa på grund af deres lave sikkerheds-standarder. Euratom har f.eks. planer om at støtte færdigbygningen af to reaktorer i Ukraine med 400 millioner ECU (3 milliarder danske kr.).

- dels støtte kampagnen for at stoppe gennemførelsen af EU Kommissionens direktiv nr. 96/29 under Euratom-traktaten, hvilket vi skrev om i maj-brevet. Direktivet gør det muligt for de enkelte EU-lande at fastsætte deres egne regler og normer for behandling af forskelligt lav-radioaktivt affald. Et medlemsland vil kunne give tilladelse til, at det lav-radioaktive affald opblandes i andre materialer, som så kan bruges i produktionen af forbrugsvarer, som bygningsmaterialer, metalgenstande, jord, kunstgødning m.m. De andre medlemslande vil ikke kunne hindre at de radioaktivt forurenede varer bliver solgt i deres egne lande. Direktivet er allerede godkendt i ministerrådet og af kommisionen, så nu skal det indarbejdes i medlemslandenes lovgivning. Strategien for vores kampagne er nu at hindre, at direktivet bliver indarbejdet i de enkelte landes lovgivning.

Målet for Euratom-kampagnen er at få afskaffet eller stækket Euratoms betydning og magt i EUs energipolitik.

Efter WISE-årsmødet deltog OOA i en "Temelin blokade- og Mochovce aktionslejr" der blev afholdt i Tjekkiet og Slovakiet i juli med ca. 600 internationale deltagere. Begge værker er eksempler på hvordan den vesteuropæiske atomkraft-industri forsøger at ekspandere i Østeuropa.

Temelin-værket i Tjekkiet består af to ikke færdigbyggede reaktorer af den sovjetiske type VVER 1000/320. Byggeriet blev standset ved Sovjets opløsning. Det vil endnu tage mindst 2 år at bygge den første reaktor færdig. Det tjekkiske elektricitetsselskab vil sammen med det amerikanske atomkraftfirma Westinghouse bygge værket færdigt. Den amerikanske regering besluttede i foråret at yde lånegaranti til Westinghouse. Sidste nyt er, at Westinghouse måske bliver solgt til det fransk-engelske atomkraftselskab GEC-Alsthom og det franske Framatom. Vi håber derfor, at den amerikanske regerings lånegaranti og Westinghouses deltagelse i bygningen af Temelin hænger i en så tynd tråd, at det lykkes at klippe den over.

Hnuti DUHA (det tjekkiske medlem af WISE) har i 4 år kørt en kampagne for at hindre færdiggørelsen af Temelin-værket. OOA har tidligere deltaget i kampagnen.

Mochovce-værket i Slovakiet består af fire ikke færdigbyggede reaktorer. Reaktorerne er også af den sovjetisk VVER-reaktortype, men den ældre model 440/213. Denne model kan ikke opgraderes til vestlig sikkerheds-standard.

Efter en succesfuld kampagne, lykkedes det for et par år siden, at få Den Europæiske Genopbygnings- og Udviklingsbank, EBRD til at afslå en ansøgning om finansiering af projektet. Men med det tyske atomkraftselskab Siemens og det franske Framatom som de to udenlandske hovedaktører, er værket nu ved at blive færdigbygget. Bl.a. med finansiel støtte fra den tyske regering, som ellers lukkede de fire Greifswald-reaktorer af samme model, straks efter genforeningen i 1990 på grund af et uacceptabelt sikkerheds-niveau og for høje omkostninger.

Det nye medlem af WISE, "Za Matku Zem", WISE-Bratislava, kæmper for at reaktorerne ikke bliver bygget færdig.

Der er nu igen brug for international støtte til den tjekkiske og slovakiske kamp. I OOA vil vi derfor nu prøve at finde måder hvorpå vi kan støtte deres kampagner.

Alliancen af atomkraftfrie lande

Som vi skrev i både februar og maj, arbejder OOA, på østrigsk initiativ, for at få dannet en officiel alliance mellem de atomkraftfrie lande i Europa. Vi har sammen med Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi og OVE forsøgt at få Svend Auken med på ideen, men han har i første omgang svaret tilbage, at han tøver med at gå ind for sådan en officiel alliance, bl.a fordi den kan skabe konfrontationer, som vil kunne hindre at man får gennemført nogle fornuftige ting.

Vi overvejer nu hvad vi skal svare. Vi er i gang med at samle historier, hvor en alliance ville have haft sin gavn. Så må vi tage endnu en diskussion med ham om sagen.

Vi er ikke i tvivl om, at en alliance vil være en god idé. Det kan godt være, at den vil skabe konfrontationer med atomkraft-landene, og at man således umiddelbart vil komme dårligere igennem med sine argumenter. OOA tror ikke på, at det er en god idé at skjule de potentielle konflikter, der ligger på atomkraft-området. Vi tror, at så længe konflikterne er skjult for offentligheden, er det atomkraft-landene, der får mest ud af det. Hvis konflikterne kom frem, vil det svække atomkraft-landenes position, da offentligheden i det meste af Europa er klart imod atomkraft. Vi tror således, at det i sidste ende vil styrke de atomkraft-frie landes interesser at danne en officiel alliance.

Uran-tour

I oktober kommer der en lille gruppe til Danmark med repræsentanter fra forskellige steder der er ramt af uran-brydningens konsekvenser. De skal bo på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, for at lære noget om vedvarende energi m.m. De vil meget gerne på deres tur videre til Sverige, besøge København for at fortælle pressen og politikerne om deres problemer. Det vil OOA nu forsøge, at arrangere for dem. Problemerne for lokal-samfundene der ligger tæt på uranminer, høre man alt for sjældent om i debatten. OOAs "Stop Barsebäck"-kontor i Malmö vil forsøge at lave et arrangement for dem enten i Malmö eller i Lund.

Erfarings-kurser for østeuropæiske miljøaktivister

OOA planlægger sammen med det nye WISE-medlem i Kaliningrad og med græsrods-paraplyorganisationen "Socio-Ecological Union" (SEU) i Moskva, at arrangere to "erfarings kurser" i 1998, for 2 gange 10 miljøaktivister fra det tidligere Sovjetunionen. Det er meningen at de skal opholde sig en måned i Danmark, hvor de vil blive præsenteret bredt for det danske demokratiske system og for den danske miljøpolitik og miljøbevægelse. Vi håber at få støtte fra Demokratifonden til projektet. Det vil I høre mere om, hvis projektet går igennem.

Ny idé til et lyd/dias-show om "Den atomare Tidsalder"

Vi er netop blevet præsenteret for en idé, om at lave et lyd/dias-show om "Den atomare Tidsalder". I den atomare tidsalder er år nul = 1945, da den første bombe blev kastet. Showet skal tegne en tidslinie og beskrive udviklingen kronologisk.

Showet vil i tre sideløbende dele beskrive:

1. Udviklingen af atomindustrien (både den militære og den civile) fra 40'erne og op til i dag. Herunder også en beskrivelse af de største uheld.

2. Historisk gennemgang af den kolde krig, med særligt vægt lagt på våbenkapløbet og atomoprustningen.

3. Historisk gennemgang af de alternative bevægelser - både freds- og miljøbevægelserne og hvilken indflydelse de har haft. Det er en pointe i showet at vise, at det nytter, at gøre noget ved tingene.

Showet henvender sig til unge mellem 15 - 30 år. Formålet er at aktivere folk til at tage ansvar og forstå deres egen livsstil og globale sammenhæng. Showet vil blive lavet så det kan bruges til undervisningen i folkeskoler og gymnasier m.m.

Showet skal laves på et computer-program, så det på samme tid kan fremstilles i en lyd/dias- og i en CD og video-version. Det vil være let at skifte mellem flere sprog. I første omgang på dansk og hovedsprogene samt flere sprog hen af vejen.

Tanken er at showet skal laves som et samarbejde mellem OOA, WISE, og den amerikanske organisation NIRS og evt. en japansk organisation.

Vi synes rigtigt godt om ideen, og vil nu sammen med "idémanden", Mads Eskesen, arbejde videre på, at få samarbejdspartnerne med på ideen og ikke mindst finde penge til projektet. Showet skal være færdigt januar 2000. Så der er lidt tid at løbe på endnu, men det er også et stort projekt.

Undervisningsmaterialer

Det lykkes os at få de penge til vores CD-rom om drivhuseffekten, som vi efterhånden har fortalt Jer om mange gange. Vi er nu gået i gang med at lave den. Den skal være færdig, så vi kan sende den ud til skolerne efter sommerferien næste år. Vi har tidligere nævnt vores ideer til to nye undervisnings-pjecer, en om den økonomiske vækst, velfærd og bæredygtig miljø og en om, hvordan vi påvirker miljøet ved måden vi indretter vores samfund på med boliger, arbejdspladser og fritid. Det er lykkes at få den første af pengene fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler til trykning og distribution af pjecerne, så nu skal vi bare finde de sidste af pengene til lønnen og den grafiske fremstilling. Hvis vi finder pengene går vi i gang med pjecerne, når vi er færdig med CD-rommen om drivhuseffekten.

Apropos drivhuseffekt - deltag i den internationale e-mail aktions-kampagne!

Har du adgang til e-mail opfordrer vi dig til at tilslutte dig Climate-Online, Friends of the Earth's (FoE), e-mail aktions-kampagne. FoE har lavet kampagnen, på baggrund af de negative meldinger der er, om mulighederne for at afgørende beslutninger tages på det internationale klimatopmøde der afholdes i december i Japan.

Klima-topmødet er den sidste mulighed for i en årrække frem, at få den nødvendige internationale aftale om at begrænse udslippene af drivhusgasserne.

Det er derfor vigtigt, at der nu lægges et internationalt pres på verdens ledere. At de hører højt og tydeligt, at de må og skal tage de afgørende beslutninger nu, - de må ikke vente længere. Du kan være med til at fortælle dem det ved at deltage i FoEs nye Climate Online, e-mail aktions kampagne. Du kan tilmelde dig Climate Online på e-mail adressen: majordomo@foe.co.uk

med følgende meddelse i subject-linien: "subscribe climateonline"

Du kan få mere at vide om Climate Online via internettet på FoEs klima-kampagne homepage på adressen:
http://www.foe.co.uk/climatechange Her kan du også tilmelde dig aktionen
Tryk her for at komme til FoE's klima-kampagne homepage.

Stop for kulfyrede kraftværker!

Det ser nu ud til, at der er gennemført et stop for bygning af nye kulfyrede værker i Danmark. Som vi kunne fortælle i majbrevet sagde Energiministeren NEJ til et delvist kulfyret værk på Århus-havn, men han sagde JA til et naturgasfyret værk på Avedøre-holme syd for København.

I OOA er vi glade for NEJ'et til det kulfyrede værk i Århus. Men vi er ikke glade for JA'et til det naturgasfyrede Avedøre-værk 2. Elkraft har fået lov til at bygge det samme værk, som de fik afslag på sidste sommer, med den forskel, at de såkaldte kul-møller, som der skal til for at værket kan fyres med kul, ikke bliver installeret. I stedet skal værket fortrinsvis fyres med naturgas.

Værket er stadig alt for stort. Der er hverken et el- eller varmemæssigt behov for værket. Det er derfor ikke acceptabelt, at Elkraft får lov til at bygge værket. Vi frygter, at med den store overproduktion af varme i Københavnsområdet der kommer med Avedøreværk 2, vil der ikke blive investeret i varmebesparelser. Vi frygter også, at Elkraft senere kan få lov til at installere "kul-møllerne" på værket. Når man absolut vil tillade bygning at nye anlæg, der ikke er behov for, burde det være værker, der ikke senere kan indrettes til kulfyring.

OOA har stævnet Scandlines, for misbrug af solmærket

I maj brevet skrev vi, at vi overvejede at stævne Scandlines for misbrug af OOAs varemærkeregistrede solmærke "Atomkraft? - Nej tak!" Den 15. marts havde Scandlines i Politiken og Berlingske Tidende indrykket kæmpeannoncer med solmærket som det bærende element. Scandlines (det tidligere DSB-rederi) satsede ved hjælp af en tillempet udgave af OOAs mærke på at få solgt hytteferier i Sverige. Det er tankevækkende, at det skete lige efter den nye svenske energiaftale om Barsebäcks lukning. Der skulle appelleres til atomkraft-modstanderne i Danmark om, at det nu var helt OK at leje hytter i Sverige.

Allerede i 1977 lod vi mærket registrere som varemærke. Det gjorde vi netop for at hindre kommerciel misbrug, som Scandlines' annoncer er udtryk for. Krænkelsen er ekstra grov, eftersom Scandlines' reklamebureau nogle uger forinden havde ringet til os for at få en kopi af mærket. De blev da flere gange gjort opmærksom på, at det var et registreret varemærke, som de ikke havde lov til at bruge. Gennem vor advokat har vi nu stævnet Scandlines med krav om bødestraf og betaling for deres uretmæssige brug af solmærket.

Til sidst, til det med pengene!

I februar skrev vi, at OOA fortsætter så længe I giver os mulighed for det. Og indsamlingen er faktisk gået ganske godt siden. En del af jer har betalt et ekstra beløb eller direkte hævet jeres lovede beløb - det synes vi er rigtigt dejligt, det giver os bedre mod på og ikke mindst råd til at tage fat i de store opgaver vi fortsat synes der er for OOA. Så bliv endelig ved med det!

Der har indtil nu, været en mindre nedgang i bidragene på ca. 4% i forhold til sidste år. Normalt er nedgangen på 6-7% hvert år, da der af mange årsager falder medlemmer fra, og Garantifonden får ikke et tilsvarende antal nye medlemmer.

Så I er meget velkomne til at bestille Garantifonds-folderen, hvis der er nogen i jeres omgangskreds, der kunne lokkes med ind i Garantifonden. Det vil være rigtigt dejligt med flere medlemmer. Bestil gerne folderen på bagsiden af giroindbetalingskortet, når I nu alligevel skal betale jeres lovede bidrag.

De bedste hilsener!


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 8. december 1997