Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


Maj 1997

Kære medlemmer af OOAs Garantifond

Først en stor tak til alle Jer, der kom til vores åbent hus arrangement d. 5. april og gjorde det til en vældig hyggelig, hjertelig og dejlig dag for os. Der kom mellem 75 og 100 deltagere. Det var en skøn blanding af gamle aktive, nogle af dem har vi ikke set i mange år, og nye(re) aktive, samt en god del medlemmer af Garantifonden. De af Jer, der ikke kom til vores åbent hus, gik glip af noget. Men I kan måske nå det endnu. For på vores åbent hus arrangement blev det foreslået at OOA arrangerer en større "Gu' nytter det"-fest til næste år, når den første reaktor på Barsebäck lukkes.

Der blev nedsat en arrangørgruppe, der allerede har holdt sit første planlægningsmøde med hele 14 deltagere. Så det tegner godt for, at det kan blive til en stor jubel-fest, som både vil kigge tilbage på, at "gu' nytter det, at gøre noget ved tingene", men som derved også vil pege frem og inspirere til "at det fortsat nytter, at gøre noget". Har du lyst til at være med til at arrangere festen, så ring til os og hør nærmere.

Barsebäcks lukning - OOA følger udviklingen

Mens Barsebäck 1 er ved at lukke - desværre endnu ikke for altid, men for det planmæssige årlige serviceeftersyn - bølger en hed svensk debat for og imod Barsebäcks lukning. En ting ligger dog fast, nemlig energiaftalen som blev indgået den 2. februar 1997 mellem Socialdemokratiet, Center- og Vänsterpartiet om Barsebäcks endelige lukning. I følge aftalen skal den første reaktor lukkes senest den 1. juli 1998, den anden senest 1. juli 2001 forudsat, at den mængde energi, som Barsebäck nu producerer, kan erstattes. Hertil vil man bruge det statsejede el-selskab Vattenfall for at sikre investeringer i nye anlæg og energibesparelser. Herudover vil man satse på at udvikle anvendelsen af biobrændsel, vind, sol og etanol i el-forsyningen og man vil udbygge med små vandkraftværker på en måde, der ikke skader miljøet. Man vil opbygge en kommunal energirådgivning til fremme af energibesparelser og -effektivisering, samt en central statslig energimyndighed til at styre udviklingen i energiforsyningen og forbruget - en sådan instans har man ikke i dag.

Da Barsebäck er privatejet, skal regeringen fremsætte et lovforslag, der giver mulighed for at ophæve en virksomheds ret til at drive et atomkraftværk. Lovforslaget vil sandsynligvis blive fremsat i rigsdagen i juni i år. I det nye rigsdagsår i oktober skal der så fremsættes et konkret lovforslag, der skal bestemme, at Barsebäck skal lukkes. Planen er, at disse lovforslag skal være færdigbehandlet og besluttet inden nytår. Spørgsmålet om erstatningen til Sydkraft skulle også være færdigbehandlet inden nytår. Sydkraft truer med at ville trække erstatningsspørgsmålet i langdrag, så det er muligt, at man bliver nødt til at tage beslutningen inden erstatningsspørgsmålet er endeligt afklaret, men det kan måske tænkes, at få konsekvenser for, hvornår afviklingen foretages. Men især Center-partiet og delvist Socialdemokratiet har så meget af deres troværdighed bundet op på, at den første reaktor skal lukkes inden næste valg i september 1998, at de vil gøre meget for, at aftalen bliver gennemført.

Solmærket misbrugt af SCANDLINES

Vi vidste jo godt at OOAs kampagnemærke med den smilende sol både er slagkraftigt og har opnået stor popularitet. Alligevel kom det bag på os, da vi den 15. marts i Politiken og Berlingske Tidende så solmærket brugt som bærende element i kæmpeannoncer. Scandlines (tidligere DSB-Rederi) satsede på ved hjælp af en tillempet udgave af OOAs mærke at få solgt hytteferier i Sverige.

Mange af Jer, som i mange år har støttet OOA, har antagelig også set en af disse annoncer og måske spurgt jer selv, om OOA nu er så trængt, at vi har solgt retten til at bruge solmærket til højestbydende?

Nej, naturligvis har vi ikke solgt solmærket til Scandlines. Allerede i 1977 lod vi det registrere som varemærke, først herhjemme og siden i et dusin andre lande. Det gjorde vi for netop at kunne forhindre den form for misbrug, som Scandlines' annoncer er udtryk for. Krænkelsen er ekstra grov, eftersom Scandlines' reklamebureau nogle uger forinden havde ringet til os for at få en kopi af mærket. De blev da flere gange gjort udtrykkeligt opmærksom på, at det var et registreret varemærke, som de ikke havde lov til at bruge.

Straks den 15. marts kontaktede vi Scandlines med forbud mod yderligere annoncering med mærket. Gennem vor advokat har vi rejst erstatningskrav overfor Scandlines. Den sag forhandles nu mellem deres og vore advokater. Selv om Scandlines erkender, at de har forgrebet sig på OOAs goodwill, er det åbenbart vanskeligt at opnå et passende forlig. I sidste ende kan det betyde at OOA, efter råd fra vor advokat, udtager stævning mod Scandlines.

Fortsættelse følger i næste brev.

OOAs internationale arbejde opprioriteres

Som vi skrev sidst, vil vi i OOA meget gerne opprioritere det internationale anti-atomkraft arbejde. Vi har siden sidst så taget fat på det.

OOA medstifter af et nyt europæisk netværk om strålings-risicier

Vi har arbejdet videre på idéen om dannelsen af en officiel alliance af atomkraftfrie lande. Vi har sammen med OVE og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi sendt en opfordring til Miljø- og Energiminister Svend Auken om at tage initiativ til dannelsen af en sådan alliance. Vi venter nu spændt på hans svar.

Et aktuelt eksempel på en sag, hvor en alliance kan være til nytte og støtte, er EUs nye direktiv: "96/29/Euratom: Rådets direktiv af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling". Direktivet betyder bl.a. at EU medlemslandene nu kan fastsætte deres egne regler og normer for behandlingen af lav-radioaktivt affald. Et medlemsland vil f.eks kunne give tilladelse til, at det lav-radioaktive affald blandes i bygningsmaterialer eller hvad som helst andet, uden at de andre medlemslande kan hindre at disse radioaktivt forurenede varer bliver importeret og solgt i deres land.

OOA deltog den 10.-11. april i en workshop i Strasbourg om det nye EU-direktiv. Mødet førte til, at OOA nu sammen med bl.a. det franske "CRII-RAD"-institut har dannet "The European Committee on Radiation Risks, ECRR (Den Europæiske Komite om Strålings-Risicier)", ECRR skal bl.a. opbygge et netværk til styrkelse af det kritiske oplysningsarbejde imod bl.a. sådanne nye uhyrlige direktiver. Bl.a. vil vi her kunne arbejde for en skærpelse af de såkaldte grænseværdier for radioaktivitet i fødevarer.

I OOA har vi længe ønsket at kunne arbejde aktivt imod atomkraft interesserne i EU herunder Euratom-traktaten. Det ser nu ud til, at vi kan være med til at opbygge et netværk, der kan tage fat på det.

"Det europæiske bæredygtig energi NGO seminar"

De årlige møder i både den europæiske del af "INFORSE" (Det Internationale Netværk for Bæredygtig Energi) og i "WISE", (det internationale netværk af anti-atomkraft organisationer), - OOA er medlem af begge netværk - ligger i år i Tjekkiet den 21. og 22. juni. Møderne ligger direkte i forbindelse med "Det europæisk bæredygtig energi NGO seminar". OOA vil deltage med to-tre personer i møderne. Formålet med "bæredygtig energi"-seminariet er at forene de europæiske bevægelser (NGO'ere), der arbejder med bæredygtig energi i en fælles strategi for at styrke vores gennemslagskraft nationalt og internationalt. Det ser ud til at kunne blive en rigtig spændende uge.

"Temelin blokade og Mochovce aktionslejr" i Tjekkiet

OOA vil også deltage i en "Temelin blokade og Mochovce aktionslejr" i Prag i Tjekkiet i starten af juli.

Det er efterhånden længe siden vi har fortalt Jer om de to østeuropæiske atomkraftværker. Så her et kort resume og opdatering:

Temelin-værket er et godt eksempel på, hvordan den vesteuropæiske atomkraft-industri forsøger at ekspandere i Østeuropa. 150 km. fra Prag ligger Temelins to ikke færdigbyggede reaktorer af den sovjetiske type VVER 1000/320.

Bygningen blev påbegyndt og derefter stoppet ved Sovjets opløsning. Nu vil det tjekkiske elektricitetsselskab og det amerikanske atomkraft-industri selskab Westinghouse bygge værket færdigt. Den amerikanske regering har netop besluttet at yde en lånegaranti gennem den amerikanske eksport- og importbank (ExIm Bank) til Westinghouse.

Hnuti DUHA (det tjekkiske medlem af WISE) har i de sidste 4 år kørt en kampagne for at hindre færdiggørelsen af Temelin-værket. OOA har tidligere deltaget i kampagnen bl.a. ved at sende breve og fax til de amerikanske kongres- og senatsmedlemmer og til ExIm Bankens ledelse.

Mochovce-værket, hvor der i alt er ved at bliver bygget fire reaktorer, er placeret 120 km fra den slovakiske hovedstad Bratislava. Reaktorene er, ligesom Temelin-værket, af den sovjetiske VVER-reaktortype, men af en ældre model 440/213. Denne model kan ikke opgraderes til vestlig sikkerheds-standarder. Værket er yderligere placeret i et jordskælvsområde. Desuden vil værket, ligesom Temelin-værket, helt kunne undværes, hvis man i stedet gennemførte et energieffektiviserings-program for pengene.

Efter en succesfuld kampagne for et par år siden, hvor OOA også deltog, lykkedes det at få Den Europæiske Genopbygning og Udviklingsbank, EBRD til at afslå en ansøgning om finansiering af projektet. Men projektet er nu med det tyske atomkraftindustri-selskab Siemens og det tilsvarende franske Framatome som de to udenlandske hovedaktører ved at færdigbygge værket. Bl.a. med finansiel støtte fra den tyske regering, som jo ellers (noget dobbeltmoralsk kan man vel sige) lukkede deres egne fire Greifswald-reaktorer af helt samme model, straks efter genforeningen i 1990, på grund af et uacceptabelt sikkerhedsniveau og for høje omkostninger.

Der er nu igen brug for international støtte til den tjekkiske og slovakiske kamp. Vi vil derfor nu se, hvordan vi kan hjælpe til her.

Stop for nye danske kulfyrede kraftværker!

Energistyrelsen og -ministeren sagde NEJ til et delvist kulfyret værk på Århus-havn og JA til et naturgasfyret værk på Avedøre-holme syd for København.

I OOA er vi meget glade for afslaget på Elsams ansøgning om et nyt kulfyret værk i Århus. Det ser nu ud til, at der er gennemført et stop for bygning af nye kulfyrede værker i Danmark.

Men vi er ikke glade for JA'et til Elkrafts ansøgning om et naturgasfyret Avedøre-værk 2. Elkraft har af Energistyrelsen og ministeren fået lov til at bygge det samme værk, som de fik afslag på sidste sommer, med den ene forskel, at de såkaldte kul-møller, som der skal til for at værket kan fyres med kul, ikke bliver installeret. I stedet skal værket fortrinsvis fyres med naturgas.

Det vil sige at vores utilfredshed med, at værket er alt for stort stadig gælder. Der er hverken et el- eller varmekapacitetsmæssigt behov for værket nu. Det er derfor ikke acceptabelt, at Elkraft får lov til at bygge værket. Vi frygter, at når man får en stor overproduktion af varme i Københavnsområdet, vil der ikke blive investeret i varmebesparelser. Det er meget uheldigt.

Det er også yderst uheldigt, at Elkraft om måske ikke så lang tid, kan komme med en ny ansøgning om at installere "kul-møllerne" på værket alligevel, f.eks. hvis der skulle komme et nyt politisk flertal i folketinget. Når man absolut vil tillade bygningen at nye anlæg, der ikke er behov for, havde vi hellere set, at det var blevet de såkaldte Combined Cycle-værker, som ikke kan indrettes til kulfyring senere.

CD-rommen om drivhuseffekten bliver nu til noget!

Vi skrev sidst, at vi lige havde fået et positivt svar, der måske kunne skaffe os den sidste del af de penge vi skal bruge for at kunne gennemføre CD-rom projektet. Vi (OOA og Sun Media) har nu fået en samarbejdsaftale i stand med Miljøstyrelsen, der skyder 350.000 kr. i projektet. Det er nok til, at vi kan gennemføre projektet, så vi er nu gået i gang med at lave CD-rommen. Vi skal være færdige med den, så vi kan sende den ud til skolerne efter sommerferien til næste år.

Til sidst - hit med pengene!

Nej, sådan var det naturligvis ikke ment!.

Sidst skrev vi, at OOA fortsætter så længe I giver os mulighed for det. Og indsamlingen er faktisk gået ganske godt siden. En stor tak skal I have for det. En del af jer har betalt et ekstra beløb eller direkte hævet jeres lovede beløb - det synes vi er dejligt. Bliv endelig ved med det!

Vi har nu fået næsten lige så meget ind, som vi havde på samme tidspunkt sidste år. Normalt har vi en nedgang på ca. 6-7% hvert år, da der jo af mange årsager falder medlemmer fra, og Garantifonden samtidig ikke får et tilsvarende antal nye medlemmer.

I er da forresten meget velkomne til at bestille Garantifonds-foldere, hvis der er nogen i jeres omgangskreds, der måske kunne lokkes til at blive medlemmer af Garantifonden. Det ville være dejligt med flere medlemmer. Vi har lige fået opdateret folderen. Så bestil den gerne bag på giroindbetalingskortet, når I nu alligevel skal betale jeres lovede bidrag.

De bedste hilsener!


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 8. december 1997