Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


November 1997

Kære venner af OOAs Garantifond

Vi har i den sidste tid haft travlt med besøget af en gruppe oprindelige folk, som har store problemer med uran-minedrift på deres landområder. Et nyt tema-nummer af WISE-Communique om Euratom er under udarbejdelse, vi vil søge penge til at få det oversat. Vi har fulgt udvalgsarbejdet omkring den svenske regerings lovforslag, der skal gøre det muligt at lukke Barsebäck. Succesen "Drivhuseffekten - Det store eksperiment" er udsolgt, og vi forsøger at skaffe penge til genoptryk. Og så er der klimaforhandlinger i Japan om kort tid. Alt det kan I læse om i dette brev.

I fire dage i slutningen af oktober havde OOA sammen med Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi besøg af en gruppe på syv oprindelige folk fra Australien, Afrika, USA og Canada. Plums Økologifond og Fredsfonden støttede besøget økonomisk. Gruppens besøg i Danmark og Sverige var led i en seks uger lang Europa-rundrejse arrangeret af den belgiske menneskerettigheds- og miljøorganisation For Mother Earth. Formålet med rejsen var at gøre de europæiske politikere og befolkninger opmærksomme på de alvorlige miljø- og sundhedsproblemer, som de oprindelige befolkninger lider under på grund af uranbrydning på deres landområder.

Over 70% af al uran brydes på de oprindelige folks landområder. For hvert ton uranoxid, der brydes efterlades 40.000 tons lavradioaktivt affald. Dette affald indeholder op til 85% af den oprindelige radioaktivitet og forbliver radioaktivt i 250.000-700.000 år. Mineselskaberne efterlader affaldet ubeskyttet på jordoverfladen og i søer. De farlige og kræftfremkaldende stoffer spredes med vinden, vandet og jorden videre til planter, dyr og mennesker.

For de oprindelige folk, hvoraf en del stadig lever som naturfolk, skaber det uoverskuelige problemer. Det er disse problemer de vil have europæerne til at tage et medansvar for, eftersom uranen eksporteres til brug i bl.a. de europæiske atomkraftværker.

I OOA arrangerede vi et møde for vore gæster med formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Steen Gade. Her fortalte de om deres problemer og overrakte Steen Gade en resolution, som de tidligere på turen havde afleveret til EU-parlamentarikerne. I resolutionen opfordres EU-kommissionen til:

-at finansiere en undersøgelse af minedriftens indvirkning på de oprindelige folks helbred og miljø

-at finansiere en undersøgelse af oprindelsen og mængden af uranbrændslet, der bruges i atomkraftværkerne i EU

-at sørge for at regeringer og mineselskaber respekterer oprindelige folks ret til selvbestemmelse på deres landområder, herunder deres ret til at standse al igangværende og planlagt minedrift

-på verdensplan at medvirke til ophør af al udbygning af atomkraft og påbegynde afviklingen af de eksisterende værker

-at ophæve Euratom-traktaten, som promoverer brugen af atomkraft

-at medlemslandene lægger pres på FN for at reformere IAEA - det internationale atomenergi agentur der ligeledes promoverer atomkraft, og at danne et agentur for vedvarende energi.

I resolutionen gør de også opmærksom på den misforståelse, at brugen af atomkraft er fri for drivhusgasser, idet minedriften og uranudvindingen er meget energikrævende og ved selve uranbrydningen frigives der metan, som er en drivhusgas.

Gruppen opfordrede Steen Gade til sammen med både danske og EU-politikere at besøge uranminerne for ved selvsyn at få et indtryk af de mange og store problemer, som befolkningerne i mineområderne kæmper med. OOA har efterfølgende sendt et brev til Steen Gade for at understrege opfordringen.

Under besøget på Nordvestjysk Folkecenter fik gruppens to afrikanske medlemmer fra Namibia løfte om foræring af en vindmølle. De skulle selv forsøge at skaffe pengene til transport og opstilling af møllen. Steen Gade har lovet at medvirke til at skaffe pengene gennem Danida.

Gruppen havde også et møde med pressen og den danske afdeling af IWGIA - en international organisation, som arbejder for oprindelige folks rettigheder.

En af de aftener gruppen var i København afholdt OOA et offentligt møde med debat, videofilm, dias-show og fløjtekoncert. Vore gæster berettede om de specifikke problemer, de hver især har i forbindelse med uranmine-driften i deres område, og deres beretninger blev stærkt understreget af de medbragte videofilm. Herefter vistes to lyd/dias-show. Det ene, "Chernobyl+ti" fra 1996 er en gennemgang af Tjernobyl ulykken med billeder fra børnehospitaler i Ukraine og Hviderusland. Indtægter fra showet går til et af ofrene fra Tjernobyl-ulykken, pigen Valia Voronko. Det andet, "Wir Stellen Uns Quer" omhandler en uges demonstrationer mod transport og oplagring af højradioaktivt affald i Gorleben i Tyskland tidligere på året. Disse to shows og vore gæsters beretninger og film kompletterede og supplerede hinanden og understregede de farlige aspekter, der er forbundet med atomkraft. Aftenen sluttede med meget smukke toner fra indianske træfløjter fremført af en af gruppens medlemmer fra USA. Det var en meget velbesøgt og vellykket aften, som efterlod tilhøreren med en masse stof til eftertanke.

Næste morgen satte vore gæster kursen mod Sverige, hvor OOA i Malmö, Miljøbiblioteket i Lund og det svenske IWGIA afholdt pressemøde og offentligt møde på Miljøbiblioteket - også dette møde var vellykket og godt besøgt, og pressen viste lidt større interesse her end i København.

I OOA vil vi arbejde videre med sagen ved bl.a. at udarbejde en oplysningsfolder om uranbrydning. I december i år udkommer en bog om uranbrydning bl.a. indeholdende en evaluering af den netop afsluttede Uran-tour. Bogen bliver til i et samarbejde mellem flere organisationer, bl. a. Friends of the Earth, For Mother Earth og WISE. Vi vil søge at få bogen oversat til dansk, hvis vi finder den OK.

De omtalte dias-shows er produceret af Mads Eskesen. De kan lejes ved henvendelse til OOA. Mads Eskesen er i øvrigt "idémanden" til det nye dias-show om "Den atomare Tidsalder", som vi omtalte i vort augustbrev.

Barsebäck

Den svenske regerings lovforslag om afvikling af atomkraften er nu blevet behandlet i Riksdagens lovråd, og grundlovsudvalget har afholdt en høring for at få konstateret om lovforslaget er i strid med den svenske grundlov og Europakonventionen. Både lovrådet og grundlovsudvalget har bagefter udtalt, at det ikke er tilfældet.

Den svenske energiminister, Anders Sundström, har udtalt, at regeringen vil lukke Barsebäcks første reaktor den 1. juli 1998, hvis loven er på plads på det tidspunkt, uanset hvordan forhandlingerne med Sydkraft om erstatning udvikler sig.

På Socialdemokratiets kongres i september var energiaftalen om lukning af Barsebäck naturligt nok et af emnerne, der blev debatteret. Aftalen blev godkendt uden problemer og et forslag om, at atomkraftværkerne skal drives videre, så længe de er teknisk sikre, blev nedstemt med stort flertal.

I OOA venter vi nu spændt på Riksdagsdebatten den 18. december om lovforslaget. På nuværende tidspunkt ser der ud til at være flertal for lovforslaget. Hvad Riksdagen kommer frem til, vil I høre om i vort næste brev. Vi håber, at kunne fortælle jer, at tidsplanen for lukningen af den første reaktor den 1. juli 1998 holder. Puh ha - det er spændende!

Barsebäck-festen

Arrangørgruppen af "Gu-nytter-det"festen mødes igen den 2. december. Ring til os, hvis du har lyst til at være med.

Projekt "Ny energi i Skåne"

Miljøbiblioteket i Lund har påbegyndt et spændende projekt. Man er ved at udarbejde en rapport "Ny energi i Skåne" som skal påvise, at Barsebäcks anden reaktor også kan lukkes. Rapporten skal også beskrive et økologisk bæredygtigt energisystem for hele Skåne.

OOA er blevet kontaktet af lederen af projektet, energieksperten Thomas Dellans, fordi vi tidligere har udført beregninger, der viser, at Sydsverige kan klare sin elforsyning uden strømmen fra Barsebäck ved i en overgangsperiode at samkøre det danske Elkraft og det sydsvenske forsyningsområde. Vi er i færd med at sende både gammelt og nyt materiale herom til Miljøbiblioteket. Om - og i givet fald i hvilket omfang - OOA vil indgå i projektet, fortæller vi mere om i næste brev.

Euratom

I august fortalte vi om WISE fælles oplysningskampagne om EUs Euratom-traktat og dens virke. Oplysningskampagnen skal støtte to Euratom-relaterede kampagner som forskellige WISE-medlemmer allerede arbejder på.

- Dels forskellige kampagner, der forsøger at stoppe Euratom i at finansiere bygning eller opgradering af atomkraftværker i Østeuropa.

- Dels støtte kampagnen for at stoppe gennemførelsen af EU-kommissionens direktiv, der gør det muligt for de enkelte lande at opblande lav-radioaktivt affald i bygningsmaterialer, metalgenstande som f.eks. øldåser og andre handelsvarer.

WISE skriver i øjeblikket på et tema-nummer af WISE-Communique om Euratom-traktaten og dens virke. Det forventes færdigt til februar-marts næste år. Vi vil søge penge til at få tema-nummeret oversat til dansk, samt skrive et afsnit med dansk vinkel.

Hæftet vil vi først og fremmest sende til biblioteker, presse, folketingsmedlemmer og de danske EU-parlamentarikere. Desuden vil vi sende et eksemplar til gymnasier, højskoler m.fl. og tilbyde dem klassesæt. Vi vil selvfølgelig også sende det til jer: OOAs medlemmer og støtter.

Da hæftet er planlagt til at blive på 40 - 50 sider, vil vi udarbejde en mindre informationsfolder, der kan spredes yderligere.

Vi vil søge penge fra den pulje, som Folketinget har bevilget til oplysning om Danmark og EU op til folkeafstemningen i maj om Amsterdam-traktaten.

Vi kan sikkert fortælle jer mere om projektet i næste brev til februar.

Genoptryk af "Drivhuseffekten - Det store eksperiment"

Første oplag af OOAs brochure "Drivhuseffekten - Det store eksperiment" kan vi nu melde udsolgt. På godt et år er der solgt 200 klassesæt til især gymnasier og folkeskoler og godt 150 enkelt eksemplarer til biblioteker og rådgivende ingeniører m.fl.

Vi vil nu søge at få brochuren genoptrykt med små rettelser, bl.a. vil vi rette den til med resultatet af de internationale klimaforhandlinger, der bliver afholdt i starten af december.

Salget er stilnet noget af siden sommerferien. Mange lærere har sikkert glemt brochuren et år efter vi har sendt dem et prøveeksemplar. Men klima-topmødet i december vil aktualisere emnet igen. Vi vil samtidig reklamere for den ved at lave en præsentationsfolder, som skal sendes ud til biblioteker og rådgivende ingeniørfirmaer m.fl. med tilbud om at brochuren kan købes hos os. Vi vil på ny sende et prøveeksemplar af brochuren samt nogle præsentationsfoldere til alle gymnasier med tilbud om klassesæt. Det nye oplag af pjecen skal desuden bruges sammen med vores CD-rom om drivhuseffekten, når den er færdig til sommer.

Vi forsøger også at finde penge til at få oversat og udgivet brochuren på engelsk. Vi kunne desværre ikke nå det til klima-topmødet her i december. Men det bliver forhåbentlig snarest herefter. Vi vil sende den til vores internationale kontakter og opfordre dem til at udgive den i deres lande. Vi overvejer også at lægge den engelske udgave på internettet.

Apropos klima-topmøde

Som vi skrev ovenfor bliver der afholdt et vigtigt internationalt klima-topmøde i starten af december i Kyoto i Japan.

Vi frygter, at dette klima-topmøde er den sidste mulighed i en årrække, for at opnå en international klima-aftale om reduktioner i de menneskeskabte udslip af drivhusgasser.

Efterhånden som forhandlingerne op til topmødet er skredet frem, er optimismen om, at det vil lykkes af få en international aftale om reduktioner i udslippene af drivhusgasser, blevet meget lille.

I 1992 vedtog man internationalt en klimakonvention, hvor industrilandene forpligtede sig til at stabilisere deres udslip af drivhusgasser på 1990-niveau inden år 2000. De forslag der ligger til klima-topmødet i december om stramning af klimakonventionen, varierer fra i bedste fald utiltrækkelige reduktionsmål til i værste fald at udskyde det nuværende beskedne mål om stabilisering i endnu 10 år. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at langt de fleste industrilande ikke forventes at kunne overholde den tidligere indgåede aftale om stabilisering i år 2000.

Vi frygter at resultatet bliver det "i værste fald". Vores oplysnings- og undervisningsmaterialer med brochurer på dansk og engelsk og internet-version, samt CD-rom om drivhuseffekten, vil til gengæld ikke blive uaktuelle lige med det samme. Vi må fortsætte med at oplyse om klima-problemet og arbejde på, at Danmark og EU gennemfører de reduktionsmål for udslip af drivhusgasser som de har foreslået op til klima-topmødet. Også selv om resten af verden ikke samtidigt følger med. Vi håber, det vil kunne presse på for en gennemførelse af en opstramning af klimakonventionen om ikke så mange år, hvis Danmark og EU går foran og viser, at vi mener det alvorligt.

En lille snak om penge

Tak for den fine støtte I giver os. I august skrev vi, at vi på daværende tidspunkt havde en nedgang i bidragene på ca. 4% i forhold til samme tidpunkt sidste år. Nu ligger bidragene lidt over niveauet for sidste år. Og vi har fornyligt modtaget en pengegave som i størrelse svarer til den arv vi modtog sidste år. Selv om det går godt, mangler vi jo lige jeres bidrag for december, der normalt er på ca. 60.000 kr. Så husk at betale jeres lovede bidrag og da gerne også en ekstra julegave, da vi har brug for penge til vores mange planer.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tusind tak for i år.

De bedste hilsener!


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 8. december 1997