Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


Februar 1998

Kære venner af OOAs Garantifond

Endelig kom beslutningen vi har ventet på! Torsdag 5.februar sendte den svenske regering brev til Sydkraft, Barsebäcks ejer, om at de skal lukke Barsebäck 1 inden den 1. juli. Kom til sejrsfest 1. juli i København.

Dette brev handler også om klima-topmødet, Euratom, alliancen af atomkraftfrie lande og OOAs retssag mod Scandlines.

Barsebäck

Glæden er naturligvis stor over lukningsbeskeden. Ikke kun på grund af den, men sandelig også fordi det er den uheldige geografiske placering der er afgørende for den svenske regerings beslutning om at lade atomkraftafviklingen begynde netop i Barsebäck. Placeringen af Barsebäck har nemlig været et af de danske hovedargumenter mod værket. Den svenske Riksdag vedtog 18. december "Lov om atomkraftens afvikling". Loven giver regeringen ret til (mod erstatning) at fratage en reaktorejer tilladelsen til at drive reaktoren. Afgørende for hvornår og hvilken reaktor der skal lukkes er i følge loven reaktorens geografiske placering, her tænkes på befolkningstætheden omkring den, men også faktorer som alder, konstruktion og energiforsyning er vigtige.

At Sverige har valgt at tillægge den geografiske beliggenhed af et atomkraftværk betydelig vægt i forhold til nedlægningsrækkefølgen for de svenske atomkraftværker er ikke kun en sejr for den årelange danske kamp for lukning af Barsebäck. Den svenske beslutning er i høj grad også af stor international betydning i forhold til bestræbelserne verden over for at få lukket atomkraftværker.

Glæden hos Sydkraft er temmelig begrænset. Sydkraft har adskillige gange truet den svenske regering med sagsanlæg ved både svenske og internationale domstole. Sydkraft har netop henvendt sig til EU-Kommissionen og bedt den om at erklære den svenske regerings beslutning i strid med EUs konkurrenceregler. Eftersom en evt. behandling i EU-domstolen efter sigende ikke får opsættende virkning på lukningen af Barsebäck, skal det ikke forhindre OOA i at festligholde denne historiske begivenhed. Det er jo ikke hver dag, at et lands regering bøjer sig for et nabofolks krav. Det har godt nok taget lang tid, meget lang tid endda og kostet mange kræfter at nå. Men det er en stor sejr, som vi gerne vil fejre sammen med jer og alle, der har bidraget til - efter det danske nej til atomkraft - nu også at få begyndt atomkraften-afvikling i vore nabolande. Alt er dog ikke lutter fest og glæde. Der er udsigt til, at Barsebäcks anden reaktor fortsætter driften endnu nogle år. OOA fortsætter arbejdet for hurtigst mulig lukning af Barsebäck 2. Truslen mod Danmark fra Barsebäck består lige indtil driften ved begge reaktorer er stoppet og det højradioaktive brugte brændsel er fjernet. Sommerens markering af Barsebäck 1's lukning er derfor ikke kun en sejrsfest, men skal også bruges til at lægge pres på den svenske regering for også at lukke Barsebäck 2 nu.

Kom til Barsebäck-fest i København 1.juli

De foreløbige planer for den 1. juli, går ud på at vi om eftermiddagen manifesterer sejren over Barsebäck med masser af musik, aktiviteter og nogle taler på Københavns Rådhusplads. I må meget gerne sende os ideer og forslag til hvordan vi sammen kan synliggøre de mange års Barsebäckmodstand og hvordan aktiviteterne 1. juli kan bidrage til at øge presset for snart også at få lukket resten af Barsebäckværket.

Om aftenen den 1. juli vil vi fejre sejren med en OOA-fest. OOA blev dannet i januar 1974. Så vi er godt på vej til at runde de første 25 år. Mængden af aktivister og støtter gennem disse 25 år er uoverskuelig. Det kunne da være pragtfuldt at mødes ved denne lejlighed. Stemningen bliver vel en munter blanding af nostalgi og "gu' nytter det".

Vi har festsale i forskellig størrelse på hånden. Men, endelig aftale skal jo indgås snart. Derfor, kære venner, vi har brug for en forhåndstilmelding fra jer senest 16. marts. Jeres forhåndstilmelding er ikke bindende, men vigtig for at vi kan få en idé om, hvor stor interessen er for festen. Derfor, hvis I har lyst til at være med til festen 1. juli, så lad være med at udsætte det, men giv os besked straks. I kan fortælle os det ved at skrive det bag på garantifonds-girokortet og oplyse deltagerantal. I kan også ringe, emaile eller faxe til os. Prisen for at deltage i festen forventer vi bliver ca. 100 kr.

I kan også sende os en hilsen på vedlagte "Luk Barsebäck"-postkort. Eller hvis I kender nogle tidligere OOA-aktive, som ikke er med i Garantifonden, så fortæl dem om planerne for 1. juli og giv dem postkortet. Det vil naturligvis være dejligt også at få dem med til festen 1. juli. De kan så tilmelde sig på kortet. I det hele taget må I meget gerne sende os aktuelle adresser på tidligere aktivister og støtter. Så kan vi sende dem det næste brev med flere oplysninger om planerne for 1. juli og den endelige tilmelding til festen.

Scandlines tabte til OOA

I tidligere garantifondsbreve har vi fortalt jer, at OOA har stævnet rederiet Scandlines for misbrug af solmærket ATOMKRAFT? - NEJ TAK. Med solmærket som blikfang reklamerede rederiet 15. marts 1997 i store annoncer i Politiken og Berlingske Tidende for hytteferie i Sverige. Misbruget skete på trods af at rederiets reklamebureau i telefonsamtaler med OOA gentagne gange blev informeret om at solmærket er beskyttet.

I 1977 fik OOA solmærket registreret som varemærke i Danmark. I de følgende år blev mærket registreret i over et dusin lande med atomkraftprogrammer. OOA tog dette skridt for at modvirke kommercielt og politisk misbrug og deraf følgende udvanding af solmærket som samlende symbol for atomkraftmodstanden. I Danmark har vi tidligere kun set få og ret betydningsløse tilfælde af misbrug. I udlandet har der været flere sager, som dog i næsten alle tilfælde er klaret i mindelighed.

På den baggrund var det mildt sagt usædvanligt at se solmærket forvansket og misbrugt af det statsejede rederi Scandlines. Scandlines var ikke villig til at forlige sagen. På det grundlag så vi ikke anden mulighed end at udtage stævning mod Scandlines. Alternativt ville der i fremtiden ikke være meget hold i mærkets beskyttelse. For første gang i sine 24 år var OOA hermed direkte part i en retssag.

Sagen kom 9. februar til domsforhandling i Sø- og Handelsretten i et 6-timers retsmøde. Takket være et omfattende og dygtigt forarbejde af OOAs advokat blev sagen belyst så godt, at retten fuldtud gav OOA medhold. Vores krav om en erstatning på 100.000 kr blev imødekommet i rettens forslag til forlig. OOA skulle afstå fra kravet om at Scandlines blev idømt en bøde. Vi sagde ja til forliget. Scandlines accepterede forliget efter en uge.

Vi afventer nu rettens udspil til dækning af sagsomkostninger, som er af betydeligt omfang. Under alle omstændigheder kan vi glæde os over, at solmærkets integritet står uantastet og at vi har fået en uventet og tiltrængt ekstra kapital til OOAs oplysningsarbejde.

OOAs kampagne om Euratom

Det europæiske Atomenergifællesskab, Euratom, er en af EUs grundpiller i Romtrakten fra 1957. Euratom-traktaten sigter mod at højne levestandarden i medlemslandene ved at promovere hurtig udvikling af atomkraft. Euratom-traktaten har næsten ikke været ændret siden starten med kun 6 medlemslande. Nu er der 15 medlemslande, hvoraf de 7 ikke har atomkraft.

Danmark er med sit medlemskab af EU også tilsluttet Euratom-traktaten. Ikke desto mindre er der et yderst begrænset kendskab til traktatens eksistens og dens påvirkning af det danske såvel som det europæiske samfund, hvorfor den fortjener særlig opmærksomhed. Især også p.g.a. vedtagelsen af EU-direktiv 96/29, som indebærer, at lavradioaktivt affald med nærmere fastsatte grænser for strålings-indhold må indgå som råmateriale i fremstillingen af dagligvarer som f.eks. øldåser, porcelæn, briller, bygningsmaterialer o.lign. Med reglerne om fri handel over grænserne i EU vil det i høj grad også komme til at påvirke os i Danmark direkte.

I januar søgte OOA penge hos EU-oplysningspuljen til en oplysningspjece om EUs Euratom-traktat og dens betydning. Det var fra starten meningen at vi vil oversætte og udgive et tema-nummer af WISE-Communique om Euratom, på dansk. WISE har desværre haft svært ved at skaffe penge til at få skrevet temanummeret. OOA søgte derfor også om lønpenge til at skrive pjecen og en mindre informationsfolder. Vi fik penge til trykning og udsendelse af pjece og folder. Men ikke penge til løn. Vi har derfor nu søgt løn-pengene hos den Grønne Fond. Vi får svar herfra i næste uge. Hvis vi ikke får dem, håber vi at WISE ved hjælp af nogle af pengene fra OOAs landsindsamling i november, alligevel kan nå at skrive dele af temanummeret af WISE-Communique, så vi kan nå at få det med i vores materiale. Vi skal bruge pengene fra EU-oplysnings puljen inden EU-folkeafstemningen d. 28 maj.

Pjecen skal udover at være alment orienterende også kunne bruges som undervisningsmateriale. Vi vil udsende pjecen og nogle foldere til gymnasier, hf-kurser, folkehøjskoler, biblioteker, folketingsmedlemmer, EU parlaments- og EU kommissionsmedlemmer og selvfølgelig også til jer, OOAs egne medlemmer og støtter, samt til pressen.

Alliancen af atomkraftfrie lande

Vort samarbejde med den østrigske anti-atomkraft organisation AAI om at få dannet en officiel alliance af atomkraft-frie lande, har på grund af tidnød ligget stille siden sidste sommer. Dengang svarede Svend Auken på vores første henvendelse, at han tøver med at indgå i en sådan alliance, bl.a. fordi den kan skabe konfrontationer, som vil hindre, at man får gennemført ellers fornuftige ting. OOAs plan er at indsamle eksempler på forhandlingsforløb i de internationale organer (f.eks. i IAEA - Det Internationale Atom-Energi Agentur), hvor lande uden atomkraft ville have stået stærkere, hvis de havde optrådt som en alliance. Disse eksempler vil vi bruge som argumentation i en ny henvendelse til Svend Auken og partierne for at overbevise dem om, at en officiel alliance er en god idé.

AAIs arbejde har resulteret i, at den østrigske regering har indgået en aftale med bl.a. AAI om en "anti-atomkraft-pakke". Aftalens vigtigste punkter er, at den østrigske regering vil:

-modsætte sig atomtransporter gennem Østrig

-tage initiativ til at der gennemføres en stram erstatningslovgivning ved atomkraft-ulykker

-fremme forskning i vedvarende energi i EU

-presse på for at få ændret IAEAs rolle som atomkraftfremmende til kun at være en kontrol instans

-kræve, at der ved forhandling om optagelse af nye EU-medlemslande skal indgå planer om afvikling af deres atomkraft

-yde økonomisk støtte til afholdelse af en international NGO-konference om atomkraftspørgsmål

Både den danske regering og andre lande uden atomkraft bør kunne arbejde for disse punkter. NGO-konferencen er allerede en realitet og bliver afholdt den 26. - 27. februar i Wien. Hovedtemaet vil være diskussioner om, hvilke strategier og forhindringer, der er for et tættere samarbejde mellem lande, der har en kritisk indstilling til atomkraft. Vi deltager med to repræsentanter. Vi håber, at konferencen vil give mulighed for at komme videre med indsamlingen af konkrete eksempler på situationer, hvor alliancen vil have været nyttig.

Klima-topmødet i Kyoto

I november skrev vi, at vi var meget lidt optimistiske med hensyn til, om det på klima-topmødet ville lykkes af få en international aftale om reduktioner i udslippene af drivhusgasserne. Der blev dog indgået en aftale, som satte mål for 38 industrilandes udslip af seks drivhusgasser i forhold til 1990-niveauet. Det samlede mål for aftalen er en gennemsnitlig reduktion på 5,2% i de 38 industrilandes drivhusgas-udslip i år 2010. Men aftalen har en række smuthuller, der åbner for en række kreative bogføringsformer i opgørelserne over udslip fra de enkelte lande. Det vides derfor ikke om Kyoto-aftalen reelt fører til reduktioner. Dertil kommer at en række udviklingslande, der i øjeblikket har en "tiltrængt" stærk økonomisk vækst, i de næste årtier vil øge deres udslip af drivhusgasser. Så at det samlede globale udslip vil øges, er der ikke tvivl om. Det bliver meget svært at nå den halvering i de globale udslip inden midten af næste århundrede, der er nødvendig, for at vi kan være bare nogenlunde sikre på at undgå alvorlige klimaforandringer.

Kyoto-aftalen har dog vist at det er muligt at indgå internationale forpligtende aftaler der sætter mål for industrilandenes CO2-udslip. Vi må så håbe, at det vil være lettere at stramme op på reduktionerne senere. Men smuthuller vil fortsat gøre det svært at finde ud af, hvor stor reduktionen reelt bliver. Klimaet skal uheldigvis nok finde ud af det!

OOAs oplysnings-og undervisningsbrochurer, samt CD-rom om drivhuseffekten, vil fortsat være høj-aktuelle. Vi må fortsat oplyse om klima-problemet og presse på for at Danmark og EU fastholder reduktionsmålet på gennemsnitlig 15% som EU foreslog på topmødet. Også selv om resten af verden ikke samtidigt følger med. Vi håber, det vil presse en hurtig opstramning af Kyoto-aftalen igennem.

"Drivhuseffekten - Det store eksperiment"

Første oplag af OOAs brochure "Drivhuseffekten - Det store eksperiment" meldte vi i november udsolgt. På godt et år har vi solgt 200 klassesæt til især gymnasier og folkeskoler og ca. 200 enkelt eksemplarer til biblioteker m.fl. Brochuren er nu genoptrykt med små rettelser. Bl.a. i forhold til resultatet af klima-topmødet. Vi vil reklamere for brochuren ved at sende en præsentationsfolder til biblioteker og rådgivende ingeniørfirmaer m.fl., og påny sende brochuren til alle gymnasier med tilbud om klassesæt. Brochuren skal også bruges sammen med vores CD-rom om drivhuseffekten, når den er færdig til sommer.

Brochuren er nu oversat til engelsk og vil være klar til udgivelse inden for den næste måned. Vi vil sende den ud til vores internationale kontakter og opfordre dem til at udgive den i deres lande. Vi overvejer også at få lavet en internet-version af brochuren, som vi vil tilbyde forskellige internationale organisationer at lægge på deres hjemmeside på internettet. Den vil selvfølgelig også blive tilgængelig på OOAs egen hjemmeside.

OOAs hjemmeside på internettet

Vi har nu igen fået ny adresse på vores hjemmeside. Men denne gang skulle være den sidste. Vi har nemlig købt et såkaldt domain-navn, så det bliver lettere at finde OOA på internettet. I stedet for den gamle noget besværlige adresse er adressen nu: www.ooa.dk
Vores nye email-adresse er: ooa@email.dk

Bidragene bedre end forventet

Endnu engang lykkedes det at få balance i indtægter og udgifter i Garantifonden. Det lykkedes fordi I har givet OOAs Garantifond stort set det samme som i 1996. Det er usædvanligt godt, da vi plejer at have en lille nedgang på 6 - 7% hvert år, eftersom der er flere medlemmer der falder fra end nye der kommer til. For et år siden skrev vi, at vi vil fortsætte så længe I giver os mulighed for det. At indsamlingen er gået så godt siden, tager vi som et klap på skuldren og et venligt skub til at vi bare skal fortsætte med de mange opgaver der stadig er til os.

Vi skriver ofte om nye projekter vi har fået penge til, derfor er der måske nogen af Jer der tænker, "det går jo meget godt for OOA selv at skaffe penge til arbejdet, så det kan være de kan klare sig uden min hjælp". Men sådan er det ikke. Til langt de fleste af projekterne er der ingen penge til de få, men nødvendige lønninger og slet ikke til husleje og de andre løbende udgifter. Til det har vi stort set kun jeres bidrag til Garantifonden. Hvis vi ikke havde dem, ville vi ikke kunne gennemføre alle vores projekter. Så derfor: "Det er uhyre nødvendigt for OOA, at få bidragene til OOAs Garantifond. Da det stadig er de penge, der sikrer OOAs fortsatte arbejde".

Mange tusinde tak for jeres bidrag til OOAs arbejde i 1997.

De bedste hilsener!


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. februar 1998