Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


Maj 1998.

Kære venner af OOAs Garantifond

Som I kan læse i det medfølgene landsindsamlings-brev, ser det ud til at vi endnu engang bliver svigtet af svenske løfter om Barsebäcks snarlige lukning. Vi er derfor nu i fuld gang med at lave den fest vi planlagde den 1. juli på Københavns Rådhusplads, om til et protestmøde, hvis ikke Barsebäck er lukket inden da. Det er nu endnu vigtigere at I kommer og er med på Rådhuspladsen den 1. juli. Og det ser ud til at OOA må fortsætte det intensive arbejde med problemerne på Barsebäck.

Vi får dog også tid til lidt andre ting end Barsebäck. I det følgende kan I bl.a. læse om to nye kontakter til organisationer i Thailand og Hviderusland, begge lande der ikke har atomkraft i dag, men hvor regeringerne og el-selskaberne meget gerne vil i gang med at bygge atomkraftværker. I kan også læse om vores nye Euratom-oplysnings materialer, som vi har måttet udskyde udsendelsen af til efter sommerferien pga. storkonflikten på arbejdsmarkedet.

Atomkraft i Thailand?

OOA er på vej til at engagere sig i et samarbejde med atomkraftmodstandere i Thailand. Allerede for et par år siden blev vi gennem vores deltagelse i FEU (Forum for Energi og Udvikling) opmærksomme på, at der er græsrodsgrupper (NGOer) i Thailand, der kæmper mod de planer om indførelse af atomkraft i landet, som deres elselskaber og regering har. Baggrunden for atomkraftplanerne er et stigende elforbrug og afhængighed af import af fossile brændsler. En situation der ligner situationen i Danmark i 70'erne og 80'erne. Den internationale atomindustri, atomkraftlande og internationale banker står klar med støtte til bygning af værker i landet og der er endnu ikke nogen bred modstand mod planerne i befolkningen. Den almene viden om planerne, atomkraftens konsekvenser og risici, samt alternativerne er meget lille. Der er dog modstand fra kritiske græsrodsgrupper og lokalbefolkning ved placeringsstederne, de steder hvor de er informeret om planerne.

Vores kontakt til de thailandske græsrodsgrupper startede for et par år siden, da en halv snes repræsentanter fra forskellige grupper, der interesserer sig for udviklingen af bæredygtige energisystemer, var på et besøg i Danmark arrangeret af FEU. Vi har desværre ikke i OOA haft ressourcer til at følge op på denne kontakt, men OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) har sammen med FEU og de thailandske NGOer udbygget samarbejdet med fokus på vedvarende energi og har fået bevillinger fra det danske miljø- og udviklingsprogram DANCED til et projekt, hvor der bl.a. er udstationeret en såkaldt Junior Expert i Thailand.

Vores thailandske kontakter har også søgt midler til deres oplysningsarbejde fra DANCED, men det er ikke nemt at få støtte fra et dansk regeringsprogram til noget som kan irritere den thailandske regering eller ødelægge samarbejdet med de thailandske elselskaber. NGOerne har søgt om støtte til et fire dages seminar som de holder i slutningen af oktober i Bangkok, hvor de vil samle atomkraftmodstandere fra hele Asien. De har også spurgt om OOA kunne bidrage med bl.a. ekspertoplæg, men vi har desværre ikke den slags ressourcer. Vi vil dog gerne deltage i seminaret og udveksle informationer og erfaringer med vores asiatiske søsterorganisationer. Problemet med penge til rejsen er måske løst, idet der er mulighed for at vi kan komme med på en studietur til Thailand, som led i et projekt, det såkaldte "Miljøbistand og Bæredygtig Energi - et kapacitetsopbygningsprogram" der er finansieret af DANCED. Formålet med programmet er at udvide og styrke den danske ressourcebases (det er blandt andre os) evne til at formulere og gennemføre bæredygtige energiaktiviteter i DANCEDs samarbejdslande: Thailand, Malaysia, Sydafrika, Namibia, Botswana, Lesotho og Swaziland.

Vi har meldt os og er blevet godkendt som deltager i programmet, der omfatter otte seminarer i Danmark og to studierejser til Thailand og Sydafrika i løbet af det næste år.

Hvordan samarbejdet med de thailandske atomkraftmodstandere udvikler sig vil meget afhænge af, hvad de kan bruge vores erfaringer til og hvilke ressourcer vi kan finde i OOA. Foreløbig deltager OOA med to repræsentanter i seminarerne. Forhåbentlig kan de også komme med på studierejsen i oktober og derefter deltage i NGO-seminaret om atomkraft i Bangkok.

Atomkraft i Hviderusland?

I lighed med Thailand går Hvideruslands regering også i atomkraft-tanker. Elforsyningen er fuldstændig afhængig af Rusland og Ukraine. Det medfører et hårdt pres på landets økonomi, og derfor står man nu overfor at beslutte, hvordan man bliver mere uafhængig på energiområdet.

På trods af, at Hviderusland er det land, der er hårdest ramt af Tjernobyl-katastrofen og stadig betaler en høj pris for ulykken, er der planer om at bygge atomkraftværker. Regeringens holdning til Tjernobyl-ulykken, synes at være: "Lad os ikke snakke mere om Tjernobyl, det er fortid" og regeringen lader folk genbosætte sig i de strålings-forurenede områder, "alting er fint, se bare, folk flytter tilbage!".

OOA har derfor indledt et samarbejde med den hviderussiske miljøorganisation Belaya Rus, som samtidig er WISE-kontor i Hviderusland. Lige nu har OOA Katell på et seks ugers ophold i Minsk for at være med til at styrke kontorets arbejde i et forsøg på at modvirke atomkraft-planerne.

Vi håber at kunne videregive nogle af de erfaringer, OOA har opsamlet gennem årene. Sammen med Belaya Rus skal vi bl.a. forsøge at skabe et overblik over private udenlandske og mellemstatslige investeringer i den hviderussiske energisektor (f.eks. fra EBRD (Den Europæiske Bank til Genopbygning og Udvikling), EU-programmet TACIS, Verdensbanken m.fl.). En rapport skal skrives herom og offentliggøres både i og uden for Hviderusland.

Katell er med til at arrangere et seminar 1. juni om atomkraft-politik i både Vesten og i Østeuropa. Der skal foretages en introduktion til EUs institutioner herunder Euratom. Der skal udarbejdes kampagnemodeller og indsamles og overføres erfaringer fra græsrods-arbejdet i både øst- og vesteuropæiske organisationer. En anden opgave er, at søge økonomisk støtte til at fortsætte udgivelsen af den russiske udgave af WISE News Communique.

Vi har netop fået støtte fra Plums Økologifond til en genvisit. En ung pige fra Belaya Rus kommer i juni/juli på en måneds ophold i OOA. Hensigten med hendes ophold er, at hun får praktisk træning i oplysningsarbejde, at arbejde med medierne, at skabe kontakter med danske organisationer, der arbejder med vedvarende energi og miljø, at skrive ansøgninger til fonde m.m. Hun skal desuden deltage i en uges NGO-konference, som løber parallelt med den "Pan Europæiske Miljøminister Konference" i Århus i juni. Og hun skal indsamle materiale om atomkraft, vedvarende energi og energieffektiviseringer m.m. i bl.a. OOAs bibliotek.

Vi er udmærket klar over, at det kan være vanskeligt at starte en offentlig debat i Hviderusland. Den økonomiske og politiske situation i Hviderusland forværres dag for dag. Hver eneste uge udsteder præsidenten dekreter for at lukke landet yderligere af for omverdenen og for at kontrollere alle sektorer inden for økonomien. Regeringen udøver kontrol overfor medierne, så det bliver sværere og sværere for offentligheden at få adgang til informationer, og befolkningens mest bassale demokratiske rettigheder er alvorligt truet. Så situationen i Hviderusland er ikke til at sammenligne med vores situation i Danmark i 70'erne og 80'erne, da vi startede på at oplyse om problemerne ved atomkraft. Men vi mener alligevel at kunne bidrage med erfaringer, som de kan bruge i Hviderusland.

Atomkraft i EU!

Som vi fortalte i februar-brevet fik vi penge fra "Nævnet vedrørende EU-oplysning" til trykning og udsendelse af en oplysningspjece og info-folder om EUs Euratom-traktat.

Vi søgte derefter lønpenge hos "Den Grønne Fond", til at skrive og redigere pjecen. Men vi fik afslag på ansøgningen, da de mente at pjecen vil få en politisk/polemisk karakter, snarere end at handle om udvikling af en bæredygtig livsstil som er fondens hovedsigte. Vi havde desværre ikke tid til at imødegå deres begrundelse for afslaget og genansøge dem, da vi skulle være færdige inden folkeafstemningen nu i maj. Vi måtte derfor finde en anden løsning. Vi fik WISE-International i Amsterdam og WISE-Kaliningrad til mod en mindre betaling, at udføre den grundlæggende research og skrive de første udkast til pjecen. Vi skulle så oversætte, omarbejde og redigere materialet til danske forhold. Vi var næsten færdige, da storkonflikten startede. Trykkerierne lå stille og vi kunne se, at vi ikke kunne nå at få pjecerne trykt og udsendt før folkeafstemningen. "Nævnet vedrørende EU-oplysning" har derfor forlænget fristen for at bruge pengene til den 15. september.

Euratom indgår ikke i Amterdam-traktatens ændringer. Vores pjece om Euratom er derfor ikke direkte afhængig af folkeafstemningen, men vi så den generelle opmærksomhed på EU-spørgsmål op til afstemningen som vigtig for os at nå. Men den nåede vi altså ikke pga. strejken.

Pjecen kunne godt være færdig midt i juni. Men det vil være et uheldigt tidspunkt at udsende materialerne. Motivationen til at beskæftige sig med EU og Euratom vil være meget lille så kort tid efter folkeafstemnings-kampagnen og så tæt på sommerferien. Vi er derfor overbevist om, at vi vil komme betydeligt bedre igennem med vores materialer, når vi venter med at udsende det til efter sommerferien, hvor et nyt skoleår er begyndt.

Så I må væbne jer med lidt tålmodighed. Vi bruger nu en del af juni og juli på at færdiggøre pjecen og info-folderen, og vi vil sende dem ud i slutningen af august til gymnasierne, bibliotekerne, politikerne, pressen og ikke mindst til jer sammen med det næste Garantifonds-brev.

OOAs høringssvar om energi i EU

I løbet af foråret har OOA haft to forslag fra EU-Kommissionen til høring.

Dels Kommissionens hvidbog, "Energi for fremtiden: Vedvarende energikilder."

Dels et forslag til et flerårigt rammeprogram for tiltag inden for energisektoren og dertil knyttede foranstaltninger. I kan selvfølgelig få en kopi af begge vores høringssvar, ved enten at ringe eller skrive til os. I kan også finde dem på OOAs hjemmeside på internettet: www.ooa.dk

OOA finder det særdeles vigtigt, at medlemslandene har mulighed for at fremme vedvarende energi og energieffektivisering via nationale og regionale energiplaner. Planer der stiller krav til at energiselskaberne udfører visse såkaldte public-service-forpligtelser.

Der skal stilles konkrete krav til de eksisterende energiselskaber, om at indpasse vedvarende energi i forsyningsmønstret, hvad enten energikilden for tiden er konkurrencedygtig eller ej. En proces der ligeledes skal fremmes er forskning og gennemførelse af pilotprojekter. Endvidere skal der stilles konkrete krav til energieffektivisering i produktionsledet (eksempelvis satsning på kraftvarme i et omfang som vi kender det i Danmark).

Rammeprogrammet indeholder et afsnit om nuklear sikkerhed og transport af radioaktivt materiale. Vi mener der er et alvorligt problem ved EUs strategi på det nukleare område. Samarbejde mellem atomindustrien i EU og Østeuropa m.fl. medfører ensidig støtte til bevarelsen af de eksisterende værker og endog udbygning med nye. Hvilket OOA mener er helt uacceptabelt. Resultatet af strategien er at alternativer som energieffektivisering i produktions- og forbrugsledet og vedvarende energi hindres, i bedste fald bremses. Og at de gamle atomkraftværkers levetid forlænges uden at sikkerheden grundlæggende forbedres.

OOA giver kun opbakning til helt nødvendige forbedringer af sikkerheden på eksisterende atomanlæg, der ikke umidelbart kan lukkes. Inden der foretages evt. tekniske forbedringer af sikkerheden på eksisterende atomkraftværker, skal der foretages grundige vurderinger af de tekniske forbedringers omfang, sammenholdt med mulighederne for alternative, ikke nukleare, løsninger til at dække energibehovet.

Grundlæggende mener OOA - til trods for alle harmoniseringsbestræbelser - at det enkelte medlemsland skal sikres ret til selv at træffe afgørelser vedrørende friholdelse af sit territorium for nukleare anlæg og nukleare materialer, herunder transporter. Det er vores holdning, at Danmark ikke på noget tidspunkt skal acceptere transport af radioaktivt materiale mellem Sverige og Tyskland, gennem Danmark. Vi har endvidere forstået at Østrig ligeledes ønsker at fastholde retten til selv at forme sin politik på dette område.

Vi er derfor meget opmærksomme på et punkt i forslaget hvor der står skrevet: "at få det indre marked til at fungere bedre gennem kortlægning af hvilke harmoniseringsforanstaltninger der er nødvendige". Vi mener, at det må være et dansk krav at de harmoniseringsforanstaltninger, som Kommissionen skal kortlægge, indrettes så de enkelte medlemslands har ret til at nægte radioaktive transporter, uanset harmoniseringsforanstaltningerne.

Penge!

Selv om vi har sendt jer et landsindsamlings-brev med girokort i dette Garantifondsbrev, så glem endelig ikke at betale til OOAs Garantifond. (I kan også betale jeres bidrag til Garantifonden på landsindsamlings-girokortet. Vi beder jer så krydse af i meddelsesfeltet med hvor meget I støtter Garantifonden, resten vil så gå til landsindsamlingen). Det er først og fremmest jeres bidrag til Garantifonden, der får OOAs økonomi til at hænge sammen og dermed sikre OOAs fortsatte indsats mod atomkraft - det er der desværre stadig behov for.

Vi ses på Københavns Rådhusplads den 1. juli kl. 15.30.

Og som der står i landsindsamlingsbrevet, vær gavmild med bidragene.

De bedste hilsener!

Ruth Andersen - Lena Warrer - Katell Gélébart
Henning Madsen - Erik Knauerhase
Bjarne Hejlskov Nielsen


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N. Tlf: 31 35 55 07, Fax: 31 35 65 45
E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. maj 1998