Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


November 1998.

Kære venner af OOAs Garantifond
DEMO-udgaven af vores undervisnings CD-rom om drivhuseffekten er netop som vi skriver dette brev kommet fra trykkeren. Og ligeså snart vi er færdige med at pakke Garantifondsbrevene til jer, går vi i gang med at pakke over 3.000 breve til samtlige skoler, gymnasier m.fl. med DEMO'en og et salgsbrev. Derefter vil vi spændt vente på, hvordan den bliver modtaget.

Vi venter også spændt på, hvornår og hvilken afgørelse, der kommer på lukningen af Barsebäck. Mere om det senere.

Herudover vil vi fortælle om et stadigt stigende antal besøg på OOAs internet-sider. Og om, hvordan det går med OOAs Euratom-arbejde, herunder om en mulig vestlig långivning til færdigbygning af to atomkraft-reaktorer i Ukraine.

CD-rom'en:
"Drivhuseffekten -
Det store eksperiment"

Endelig langt om længe kan vi se en ende på flere års arbejde med undervisnings CD-rom'en om drivhuseffekten. Den bliver færdig til februar. Det har været en noget større opgave end vi forestillede os. Men vi er ganske godt tilfredse med resultatet af vores anstrengelser.

Vi mener det er vigtigt med en grundig og saglig oplysning om og undervisning i problemerne med den forøgede drivhuseffekt og hvad vi kan gøre ved den. OOA udsendte derfor i 1996 undervisningspjecen "Drivhuseffekten - Det store eksperiment". Da den blev godt modtaget af gymnasierne og folkeskolerne, gik OOA sammen med SunMedia om at udarbejde undervisnings CD-rom'en, som både skal supplere og uddybe pjecen. Vi fik senere Miljøstyrelsen med i samarbejdet. Miljøstyrelsen har skudt en del penge i projektet.

Målet har været at udarbejde en CD-rom som både er seriøs og hvor de komplicerede problemer bliver fremstillet inspirerende. CD-rom'en kan bruges til såvel overblik i undervisningen som til selvstændig informationssøgning og opgaveløsning, alt efter interesse og fagligt niveau. Den primære målgruppe er - ligesom for pjecen - folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, HF og voksenundervisningen.

Vi sender DEMO-udgaven ud til samtlige skoler, gymnasier m.fl. nu, så de kan nå at budgettere med indkøb af den færdige udgave i næste års budget eller så de evt. kan nå at bruge deres sidste penge inden nytår på at forudbestille den. Vi giver en forudbestillingsrabat på klassesæt indtil 15. januar, så vi forhåbentlig har en idé om, hvor mange vi skal trykke af den. DEMO-udgaven giver et godt indtryk af, hvordan og hvor dybtgående emnet er behandlet på den færdige udgave.

Bestil gerne en DEMO
Vi har valgt ikke at sende jer DEMO'en, hvad vi jo ellers plejer at gøre, når vi udgiver noget nyt. Men CD-rom'er er dyre at producere, det er måske også begrænset hvor mange af jer, der har mulighed for at bruge den.

Men de af jer der gerne vil se DEMO-udgaven, er velkomne til at bestille den. Ring eller skriv til os, så sender vi den til jer. Hvis I skal bruge en MAC-version, så gør os lige opmærksom på det. Vi har vedlagt Garantifondsbrevet det præsentationsark som vi sender til skolerne. Her kan I også bestille den færdige udgave af CD-rom'en.

Vi venter stadig på Barsebäck 1s lukning...
Selv om der er gået 3 måneder siden vi sidst skrev til jer, er der ikke sket meget nyt. Der er stadig ingen klar besked, hverken fra forhandlingerne om en frivillig lukningsaftale eller fra den svenske forvaltningsdomstol.

En frivillig lukningsaftale
I følge forlydender i svensk presse skal der være forhandlet en frivillig rammeaftale på plads om afviklingen af Barsebäck-værket. Et nyt elselskab med Vattenfall og Sydkraft som delejere skal dannes. Vattenfall skal eje omkring 70 procent af aktierne, Sydkraft de sidste 30 procent. Det nye elselskab inkluderer Vattenfalls fire reaktorer i Ringhals og Sydkrafts to reaktorer i Barsebäck. Efter lukning af Barsebäck 1 (så snart som muligt) og af Barseback 2 (i år 2001) ejer Sydkraft dermed stadig produktionskapacitet baseret på atomkraft, hvilket har været et af Sydkrafts vigtigste krav i forhandlingerne.

Til erstatning for afgivelsen af dele af produktionskapaciteten på Ringhalsværket skal Vattenfall have en sum penge fra staten. I følge svenske aviser er der tale om et engangsbeløb på ca. fem milliarder svenske kroner. En lukning af Barsebäck 1 vil fordyre driften af Barsebäck 2. For at kompensere dette yder staten et årligt driftstilskud til det nye elselskab på 200 millioner årligt indtil reaktor 2 er lukket.

Rammeaftalen blev præsenteret for den nye energi- og erhvervsminister i slutningen af oktober måned. Den nye minister siges at behøve god tid til at sætte sig ind i sagens detaljer, derefter skal en række forhandlinger gennemføres vedrørende bl.a. personalespørgsmål, ansvarsfordeling og lignende, hvilket forventes at tage lang tid. Mandatet for regeringens forhandler er blevet forlænget med 6 måneder fra den 1. november. Det siger noget om regeringens tidshorisont!

Den juridiske proces
Selv om en frivillig lukningsaftale siges at være inden for rækkevide, føres den juridiske proces videre. Det viser sig endda nu, at Sydkraft, Barseback Kraft AB og Preussen Elektra ikke kun fører proces ved den svenske forvaltningsdomstol "Regeringsrätten", men nu også har indklaget sagen for en underret "Stockholms Tingsrätt".

Forvaltningsdomstolen -
I starten af september blev der gennemført såkaldte "mundtlige hovedforhandlinger" ved forvaltningsdomstolen. Forhandlingerne foregik i 3 dage. Forvaltningsdomstolens formand sagde efter forhandlingerne til pressen, at "det her er den største og mest komplicerede sag, vi nogensinde har haft". Formanden trode ikke, domstolen vil afsige dom før end i slutningen af året. Det er stadig uklart, hvorvidt domstolen vil høre EUs syn på sagen inden dommen afsiges. I så fald kan en domsafsigelse blive forsinket i et par år.

Stockholms Tingsrätt -
Sydkraft har ikke alene lagt sag an mod regeringen i den svenske forvaltningsdom- stol, men også klaget til EU-kommissionen over regeringens beslutning om at lukke Barsebäck 1. Sydkraft indgav sin klage til EU-kommissionen den 23. februar, og man henholder sig i klagen til, at den svenske stat overtræder artikel 90 i Rom-traktaten, idet lukningen af Barsebäck 1 på utilbørlig vis forstærker konkurrenten Vattenfalls dominerende stilling på el-markedet i Sverige.

Det viser sig, at Sydkraft den 20. maj ansøgte om et såkaldt "interrimistisk förordnande" ved Stockholms Tingsrätt, hvilket indebærer i fald det godkendes af tingsrätten, at regeringens lukningsbeslutning ikke kan gennemføres, inden sagen er blevet prøvet ved EU-kommissionen!

Den svenske regering forsøgte i juli at få Stockholms Tingsrätt til at afvise sagen. Regeringen argumenterede med, at Sydkraft ikke burde tillades at rejse samme sag ved to svenske domstole på samme tid.

Siden regeringens henvendelse til Stockholms Tingsrätt, har der været stille om sagen, hvorfor man har kunnet tro, at regeringen havde haft held med sit forehavende. Nu viser det sig imidlertid at tingsrätten har fortsat med at behandle Sydkrafts klage.

Tingsrätten besluttede den 13. november at give Sydkraft mulighed for at fremføre sine synspunkter mundtligt vedrørende lukningen af Barsebäck 1, inden retten tager stilling til Sydkrafts ansøgning.

Som det fremgår af det her skrevne, er det stadig højst uklart om, og i givet fald hvornår, regeringens beslutning om lukning af Barsebäck 1 kan gennemføres. Faktum er, at man kan havne i den helt absurde situation, at forvaltningsdomstolen kan beslutte, at lukningsbeslutningen er i overenstemmelse med svensk lovgivning og dermed kan føres ud i livet, samtidig med at tingsrätten kan beslutte, at lukningen af Barsebäck 1 skal afvente en måske flere års sagsbehandling ved EU-kommissionen!!!

Vi vender naturligvis tilbage med seneste nyt om Barsebäcks lukning i brevet til februar.

Mange besøger OOAs internet-sider
Der er sket en helt utrolig stigning i antallet af besøgende på OOAs internet-sider i løbet af året. Stigningen er især sket efter sommerferien, hvor antallet af nye besøgende er steget med næsten 50% hver måned. I november ser det ud til at tallet for nye besøgende ender på ca. 900. Det er glædeligt at interessen er stor for vores internet-sider.

Mange af de besøgende er formentligt skoleelever, da langt de fleste besøg foregår på hverdags-formiddage. Men vi ved også at en del journalister benytter siderne. Det opdager vi, når de efterfølgende ringer for at få yderligere oplysninger.

Det store antal besøg fra skoleelever på vores internet-sider medfører også at telefonerne ikke ringer så ofte som tidligere, hvor skoleelever lige skulle have noget generelt materiale om atomkraft til en opgave. Det færre antal telefonopkald giver os så mere tid til at tage os af de mere komplicerede og krævende forespørgsler og til at få lavet andre ting, som vi førhen ofte blev forstyrret i. Men det er også lidt mere kedeligt, at vi ikke helt så ofte har direkte telefonisk kontakt med skoleeleverne.

Vi vil gerne opprioritere arbejdet med vores internet-sider, bl.a. få lagt nogle flere aktuelle ting ud på dem i det daglige. Det kniber lidt med tiden, men når vi nu snart får CD-rom'en færdig, bliver der forhåbenligt også bedre tid til OOAs internet-sider.

Euratom og lån til Ukrainske atomkraft-værker
Reaktionen på udsendelsen af vores Euratom-pjecer og foldere til pressen, bibliotekerne, gymnasierne, Folketingets medlemmer og de danske medlemmer af EU-parlamentet i midten af oktober, har indtil nu været noget skuffende. Det er så vidt vi ved kun ganske få aviser, der har taget sagen op. Af initiativer fra politikere, kender vi kun til Junibevægelsen, der vil forsøge at rejse sagen i EU-parlamentet og skrive en kronik til Politiken.

Vi vil selv forsøge at tage sagen op igen efter nytår, hvor valget til EU-parlamentet nærmer sig. Forhåbentligt bliver det så lettere at komme igennem med debat om EU.

Men på trods af stilheden foregår der ting og sager. I øjeblikket overvejer EBRD - (Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling) at yde store lån til færdiggørelsen af de sovjetisk konstruerede Khmelnitski 2 og Rovno 4 atomkraftreaktorer i Ukraine, de såkaldte K2/R4-reaktorer.

OOA forsøgte i foråret at få økonomiminister Marianne Jelved, der har det politiske ansvar for de danske interessser i EBRD, til at tage afstand fra EBRDs lån til færdiggørelsen af de to reaktorer.

Vi mener ikke at EBRD skal gå ind i finansieringen af atomkraftværker i Østeuropa, og det må være et officielt dansk krav, at de forskellige Østeuropa-midler ikke bruges til videre udvikling og udbygning af atomkraft i Østeuropa.

Der er mange grunde til, at det er en dårlig idé at investere i færdiggørelsen at de to reaktorer. Der er ikke brug for dem. Ukraine har store muligheder for andre mere miljørigtige energikilder og energieffektiviseringer. De to reaktorer vil ikke leve op til "acceptable" sikkerhedsstandarder. Færdiggørelsen af K2/R4 er ikke en gang den mest kost-effektive investering, der kan gøres i Ukraines energisektor og vil sandsynligvis hindre miljømæssigt mere bæredygtige investeringer i den ukrainske energisektor.

Hvis lånene bliver bevilget, frygter vi, at det vil skabe præcedens for fremtidige lån fra EBRD til den økonomisk betrængte atomkraftindustri.

Marianne Jelved syntes i foråret, at det så ud til at EBRDs lån vil være en god investering.

Vi har desværre ikke haft tid til at følge op på sagen siden da. Men vi vil nu forsøge at tage sagen op igen for at få ændret den positive danske holdning til lånene.

Julegaver til OOAs Garantifond?!
Det går stadig rimeligt godt med indsamlingen til OOAs Garantifond. Hvis I bare allesammen giver de samme gode bidrag, som I plejer i december, tilsammen ca. 60.000 kr., ender vi kun lidt under årsresultat fra sidste år. Men vi har også meget at bruge pengene til. Så fortsæt bare med de gode bidrag.

Som sædvanligt vil vi minde jer om, at bidrag til OOA er fradragsberettigede på selvangivelsen. Man kan bidrage til flere fradragsberettigede organisationer på samme tid. Bidragene skal samlet over året være mindst 500 kr. til hver organisation. Så kan man fradrage op til 5.000 kr. Man kan dog ikke fradrage de første 500 kr. af det samlede beløb.

Så hold jer endelig ikke tilbage med at give ekstra julegaver til OOA.

De bedste hilsener og mange tak for jeres støtte!

Ruth Andersen - Lena Warrer
Henning Madsen - Bjarne Hejlskov Nielsen


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. november 1998