Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


November 1999.

Kære venner af OOAs Garantifond

Det er i skrivende stund den 24. november, og der er nøjagtig 6 døgn til, at man begynder at skyde styrestavene ind i kernen på reaktor 1 på Barsebäck for at stoppe driften. Den 30. november skal dommen fra den svenske forvaltningsdomstol (regeringsrätten) nemlig effektueres. Dommen faldt den 16. juni i år, hvor en enig domstol slog fast, at Sydkraft, Barsebäck Kraft AB og Preussen Elektra's indvendinger ikke gav grundlag for at ophæve den svenske regerings beslutning af 5. februar 1998 om lukning af reaktor 1 på Barsebäck. Forvaltningsdomstolen fastsatte dog et nyt lukningstidspunkt: Reaktor 1 skal lukkes inden udgangen af november 99! Og det tør vi i OOA nu også tro på bliver til virkelighed.

Men hvornår lukkes Barsebäck 2? Ifølge den politiske aftale fra 1997, skal 2'eren lukkes inden juli år 2001. I OOA er vi urolige over de forlydender om, at lukningstidspunktet for Barsebäck 2 vil blive udskudt! Det vil være helt uacceptabelt! I OOA finder vi desuden ingen grund til at vente med lukningen helt til 2001. Barsebäck 2 skal af sikkerhedsmæssige grunde naturligtvis også lukkes nu!

Det ser nu sort ud for de juridiske
spilfægterier til forsinkelse af lukningen!
De ca. 1.000 aktie-ejere i Sydkraft besluttede på selskabets generalforsamling i maj 98 under voldsomme klapsalver, at give støtte til bestyrelsens linie "at med alle midler modsætte sig regeringsbeslutningen om lukning af en reaktor i Barsebäck". Og man kan nok sige, at Sydkraft har brugt store summer af el-forbrugernes penge til sin juridiske kamp for at forhindre lukningen.

Men det er ikke gået helt, som Sydkraft havde tænkt sig. I får i det følgende en samlet status.

Retssagen i Forvaltningsdomstolen
Som vi nævnte i indledningen, så besluttede den svenske regering via brev til Barsebäck Kraft AB (BKAB), at "Barsebäck 1, skall ställes av senast vid utgången av juni 1998". Allerede den 24. februar 1998 indgiver Barsebäck Kraft AB en ansøgning til den svenske Forvaltningsdomstol, hvori man begærer, at Forvaltningsdomstolen ophæver regeringens beslutning. Man hævder: " att en korrekt tillämpning av Avvecklingslagen inte skulle lett till att kärnkraftavvecklingen inleds nu." Og "Om det likväl skulle anses förenligt med Avvecklingslagen att inleda avvecklingen nu borde detta lett till att en annan reaktor valts."

BKAB hævder på denne baggrund, at beslutningen er i strid med den svenske grundlov, samtidig som BKAB hævder, at lukningsbeslutningen også er i strid med Europakonventionen og EU-retten. BKAB kræver beslutningen fjernet gennem prøvning af sagen i Forvaltningsdomstolen. Samme sag rejses ved Forvaltningsdomstolen af Sydkraft AB den 2. april og af tyske PreussenElektra den 23. april 1998.

På trods af at Forvaltningsdomstolens formand den 26. februar 98 til svensk presse lover, at man vil behandle sagen med prioritet, og dermed komme med en hurtig afgørelse, så meddeler man i maj måned, at domstolen ikke vil kunne afsige dom som tidligere lovet inden sommeren 98. Den 14. maj dømmer domstolen "inhibition" i sagen, hvilket vil sige, at regeringens beslutning om lukning pr. 01.07.98 ikke må effektueres, sålænge domstolen behandler Sydkraft m.fl's ansøgning om ophævelse af regeringens beslutning.

Puh ha ­ I husker vel, hvordan glæde forvandledes til skuffelse og vrede. Hvordan glædesfest på Rådhuspladsen forvandledes til demonstration. Og så en lang, lang ventetid, hvor man pendlede mellem optimisme og pessimisme, hvad angår Forvaltningsdomstolens afgørelse. Den blev udskudt og udskudt, men så endelig den 16. Juni i år faldt dommen. Sydkraft, Barsebäck og PreussenElektra tabte sagen, og den svenske regering vandt! Hold da helt op ­ en glædesstorm brød ud: Greenpeace lod champagne-propperne springe i Stockholm, OOA råbte Hurraaa! af vores lungers fulde kraft i København, og danske politikere bekendtgjorde sin tilfredshed. Men Barsebäck-etablissemanget gav ikke op så let!

Sydkraft klager til Europa-kommissionen ­ første gang
Man har, sideløbende med sagsanlæggene i Sverige, også indklaget den svenske regerings beslutning til Europa-kommissionen. Dette gjorde man allerede den 23. februar 1998. Sydkraft hævder bl.a, at den svenske regerings beslutning om at lukke Barsebäck 1 er i strid med EUs konkurrenceregler, og opfordrer derfor kommissionen til at gribe ind.

Sydkraft hævder desuden efter Forvaltningsdomstolens afgørelse den 16. juni, at man har ret til endnu en udskydelse af lukningen med henvisning til, at Europa kommissionen endnu ikke har færdigbehandlet klagesagen.

Sydkraft anker Forvaltningsdomstolens afgørelse til Byretten
Sydkraft afleverede derfor den 6. oktober en ansøgning til Byretten (tingsrätten) i Stockholm om "inhibition", indtil Europa-kommissionen er blevet færdig med behandlingen af klagesagen. Den 5. november afviste imidlertid byretten Sydkraft's ansøgning med henvisning til, at Europa-kommissionen er en selvstændig myndighed, som selv afgør hvilke foranstaltninger som bedømmes passende at træffe i tilfælde af, at kommissionen kommer frem til, at den svenske regerings beslutning er i strid med EUs konkurrenceregler. Men i tilfælde hvor der foreligger en høj grad af sandsynlighed for, at kommissionen vil udstede et pålæg, som indebærer, at regeringsbeslutningen angående Barsebäck 1 må ophæves, har Byretten ganske vist mulighed for at imødekomme Sydkrafts ansøgning om "inhibition".

Dog finder Byretten ikke, at regeringens beslutning er i strid med EUs konkurrenceregler, samtidig som man påpeger, at skulle kommissionen alligevel komme frem til at beslutningen strider mod konkurrencereglerne, så findes der andre mulige foranstaltninger, som kommisionen kan tage beslutning om end et pålæg til regeringen indebærende en ophævelse af lukningsbeslutningen for Barsebäck 1. Byretten finder det derfor ikke sandsynligt, at kommissionen vil omstøde den svenske regerings lukningsbeslutning, og afviser på denne baggrund Sydkrafts ansøgning!

Sydkraft anker Byrettens afgørelse
til Landsretten
På trods af Byrettens meget klare og tydelige afgørelse vælger Sydkraft alligevel at anke til næste instans: Svea Landsret (hovrätt). Dette sker den 5. november, altså samme dag som Byretten bekendtgjorde sin afgørelse. Allerede den 10. november er Landsretten klar med sin vurdering. Sydkraft afvises endnu engang! Landsretten skriver bl.a.:

"Även om en intervention skulle ske från kommissionens sida framstår det inte heller i tillräcklig grad sannolikt att denna skulle få just det innehållet att driften av Barsebäck 1 skall fortsätta. Olika andra möjligheter står nämligen till buds för kommissionen, exempelvis på kompensationssidan. Ett ingripande från kommissionen skulle sålunda inte behöva bli utan mening, därför att inhibition inte skett. På grund av det anförda finner hovrätten inte skäl att ändra tingsrättens beslut."

Sydkraft anker Landsrettens afgørelse
til Højesteret
Den 16. november anker Sydkraft sagen til Højesteret (Högsta Domstolen, HD). OOA har været i kontakt med HD for at få information om det videre sagsforløb: HD vil i eftermiddag tage stilling til, hvorvidt man vil tage ankesagen fra Sydkraft op til behandling. Bevilliger HD ikke en såkaldt "tillståndsprövning", vil afgørelsen fra Svea Landsret være gældende!

Desværre kan vi ikke nå at få besked fra HD, inden dette brev går i trykken. Vi kan derfor ikke sige jer, hvorvidt det vil lykkes Sydkraft at fortsætte denne tragikomiske juridiske farce i de svenske domstole. Men i OOA tror vi ikke på, at HD vil omstøde de tidligere retsafgørelser, dertil er By- og Landsrettens afgørelser for grundige og overbevisende i sin argumentation.

Sydkraft begærer genrejsning af sagen i Forvaltningsdomstolen
Sideløbende med disse retssager beslutter Sydkraft sig for at begære rejsning i Forvaltningsdomstolen. Sydkraft påstår, at domstolen ikke har behandlet alle indvendinger, som man havde fremført, at domstolen har fejltolket svensk lovgivning, samt at domstolen har tilsidesat sin pligt til at indhente en såkaldt "forhåndsafgørelse" fra EU-domstolen, inden den svenske domstol afgjorde sagen. Sydkraft begærede genoptagelse af sagen hos Forvaltningsdomstolen den 18. oktober. Derudover havde Sydkraft allerede den 20. august afleveret endnu en klage til Europa-kommissionen. Sydkraft påpegede i denne klage overfor kommissionen, at man anså, at Forvaltningsdomstolen i og med sin afgørelse den 16. juni tilsidesatte sin pligt til at indhente en forhåndsbesked fra EU-Domstolen.

Den 19. november afviser Forvaltningsdomstolen pure Sydkrafts ansøgning om genoptagelse af sagen.

Sydkraft indser omsider, at slaget er tabt
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af Sydkrafts juridiske spilfægterier, er der ikke meget, der længere tyder på, at det vil lykkes Sydkraft at få udskudt lukningen af Barsebäck 1 endnu engang. Det lader også til, at Sydkraft selv har indset, at sagen nu er tabt. Eksempelvis sagde Per Lindell, direktør for Barsebäck Kraft AB, i går til den svenske avis "Dagens Nyheter":

"- Vi tänker stänga med stor värdighet. Vi planerar ett seminarium där vi ska berätta om Barsebäcks historia. Vi tänker också berätta vad stängningen betyder för miljön, ekonomin och för elförsörjningen i södra Sverige. Till värdigheten hör också att inte demonstrativt köra reaktorn till en minut före midnatt och sedan "tvärnita". Att stoppa reaktorn är inte så märkvärdigt. Det gör vi då och då. Vi kör enligt våra rutiner. Framåt eftermiddagen den trettionde börjar vi dra ner effekten så att den kan stoppas till midnatt, förklarar han."

OOA tør tro på lukning
Alt dette betyder, at vi nu i OOA begynder at tro på, at det virkelig skal ske. Barsebäck 1 lukker ­ sgu! Jo, vi tør tro på det. Vi tror så meget på det, at vi internt i OOA har arrangeret en hyggeaften den 30. november, hvor vi sammen vil holde "lukke-vagt", indtil vi får besked om, at nu står reaktor 1 stille. Når dette sker vil vi tage champagne-flaskerne frem, og skåle med hinanden ­ og sende alle jer, der har gjort modstanden mod Barsebäck økonomiskt mulig, en dejlig varm tanke. Og vi vil sende en tak til alle andre, bl.a. danske og svenske politikere, som på sin vis har gjort lukningen mulig.

Men tilbage står flere uafklarede spørgsmål:
Hvad vil Europa-kommissionen sige, og hvornår vil de gå ind i sagen?
Ifølge "Svenska Dagbladet" den 19. november vil kommissionen vente med at gå ind i sagen til der foreligger en aftale om erstatning til Sydkraft for lukningen. OOA har henvendt sig til den svenske regerings chefsjurist, Per-Erik Lindeberg, for at få af- eller bekræftet disse forlydender. Ifølge Lindeberg har den svenske regering ikke hørt nærmere fra Europa-kommissionen i sagen om påstået brud mod EUs konkurrenceregler siden foråret 98. Men Lindeberg er overbevist om, at kommissionen egentlig ikke ønsker at blive inddraget i sagen, og at man derfor håber på, at problemet vil løse sig selv gennem en frivillig lukningsaftale mellem Sydkraft og den svenske regering. Ifølge Lindeberg er en sådan aftale meget nært forestående.

Hvordan vil erstatningen til hhv. Sydkraft og Vattenfall se ud?
Ifølge den svenske atomkraftafviklingslov, så har Sydkraft ret til fuldgod erstatning for lukningen af Barsebäck. Så hjælper det ingenting, at bl.a. vi i OOA synes, at det er lige groft nok, at Sydkraft skal have erstatning for i årevis at have ført en fejlslagen energipolitik!

Kan vi nu også være sikre på, at Barsebäck 1 ikke tages i drift igen i løbet af kort tid?
Sydkraft har allerede nu indledt en skræmmekampagne om, at strømmen ikke vil slå til, hvis vinteren bliver meget kold. Denne trussel om el-mangel burde dog ikke forbindes med lukningen af Barsebäck 1, eftersom Sydkraft helt bevidst under de seneste tre år har skrottet ikke mindre end syv reservekraftværker med en samlet effekt på 2.500 MW! - svarene til mere end den dobbelte effekt på Barsebäcks to reaktoere.

Hvordan vil det gå med lukningen af Barsebäck 2? Ifølge den politiske aftale fra 1997, så skal 2'eren lukkes den 1. juli år 2001, hvis strømmen fra Barsebäck 2 kan erstattes med anden el-produktion, eller er blevet sparet væk. I OOA er vi meget urolige over de seneste forlydender ­ både fra myndigheds og politisk hold ­ om, at lukningstidspunktet formodentligt vil blive udskudt! Det vil være helt uacceptabelt! I OOA finder vi desuden ingen grund til at vente med lukningen helt til 2001. Barsebäck 2 skal af sikkerhedsmæssige grunde naturligtvis også lukkes nu!

Vi håber, at vi i næste brev om 3 måneder kan fortælle jer mere om disse uafklarede spørgsmål. Allerede nu vil vi dog gerne fortælle jer, at OOA i den kommende tid vil udarbejde et grundigt argument-katalog for en hurtig lukning af reaktor 2 på Barsebäck.

Til sidst skal I da lige have den sædvanlige opfordring om det med pengene!
Faktisk har vi brug for flere penge denne gang, end vi plejer. Det har sin forklaring i, at vi pga. vores flytning af kontoret kom i utakt med udsendelsen af vores nyhedsbrev til jer. Som I måske har lagt mærke til, så var forrige nyhedsbrev en måned forsinket! Og det kostede os faktisk penge, eftersom vi fik 10.000 ­ 15.000 kr. mindre, end vi havde budgetteret med. Derfor spørger vi jer pænt, om I denne gang kan undvære en ekstra skilling til OOAs Garantifond ­ altså udover det beløb, I allerede har lovet os?

Mange venlige hilsener
og tak for alle jeres bidrag i år.

Vi ønsker jer et godt nytår ­
forhåbentlig uden de store atomulykker ude i verden pga. millennium-skiftet.

Vi høres ved i år 2000


[til velkomstside] [til nyhedsbrevs-oversigt]


OOA, Blegdamsvej 4 B - st, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 25. november 1999