Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


OOA's samarbejde med de politiske partier
OOA er en bred folkebevægelse for energioplysning uafhængig af partipolitik. OOA-grupperne må derfor i deres aktiviteter sikre OOA's folkelige bredde og partipolitiske og ideologiske uafhængighed.

Mens tværpolitisk arbejde ofte foregår som et samarbejde mellem enkeltpersoner og/eller grupper, som hver især markerer deres partitilhørsforhold, er det i OOA praksis, at partitilhørsforhold holdes uden for OOA-arbejdet. Dette er naturligvis ikke nogen hindring for, at man samtidig med, at man er aktiv i OOA, også kan være aktivt eller passivt medlem af et politisk parti.

Det er i talrige situationer naturligt at inddrage partipolitiske repræsentanter i OOA-arrangementer, ligesom det ofte sker, at OOA opfordres til selv at deltage i partiarrangementer. Denne form for samarbejde tillægger OOA stor betydning på linie med tilsvarende samarbejde med mange ikke-partipolitiske grupper.

Følgende retningslinier gælder som vejledning for OOA-grupperne i samarbejdet med politiske partier:

1. Ved arrangementer og møderækker, som OOA enten selv arrangerer eller er medarrangør af, skal man sikre sig en tværpolitisk sammensætning af indledere og arrangørkreds. Der kan dog tages hensyn til lokale politiske forhold.

I særlige tilfælde kan det være rimeligt at afholde et arrangement udelukkende med regeringspartierne/partiet.

2. Principielt er OOA åben overfor at deltage i politiske partiers energipolitiske arrangementer. Dette uanset arrangørernes parti- eller energipolitiske grundsynspunkter. I festivals o.lign. arrangeret af politiske partier deltager OOA i det omfang, der er ressourcer til det.

Det gør OOA for at udbrede OOA's energipolitiske synspunkter.

Det forudsættes, at det i forbindelse med arrangementet, herunder annonceringen, klart fremgår, at OOA ikke er medarrangør.

3. Ved OOA's egne arrangementer kan partierne - hvis det er aftalt og godkendt af OOA - fremlægge deres energipolitiske materiale. Derimod kan partiernes faner og symboler ikke medtages.

4. OOA lægger vægt på, at energispørgsmålene inddrages i valgsituationer, især at kandidaternes energipolitiske holdninger bliver klarlagt. OOA kan ikke anbefale et bestemt parti eller bestemte kandidater, men kan godt give en generel stemmeopfordring som f.eks. at stemme på en atomkraftmodstander.

5. Afgørelsen af om et arrangement overholder disse retningslinier ligger hos den OOA-lokalgruppe, som står for arrangementet. Hvis andre lokalgrupper er uenige i en konkret vurdering, er det deres ret at kontakte den pågældende OOA-gruppe og diskuterer sagen. Løser dette ikke uenighederne, kan de tages op på et af OOA's landsmøder.

Disse retningslinier omfatter ikke alle tænkelige situationer, vanskeligheder og tvivlsspørgsmål, der kan opstå omkring OOA's samarbejde med politiske partier. Noget sådant er ikke muligt. Det afgørende er, at vi i OOA er enige i "ånden" i retningslinierne og er indstillet på at efterleve dem.

Vedtaget på OOA's landsmøde i Århus, februar 1982.

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998