Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 26. april 2000

 • OOA har opnået en stribe sejre og ophører som aktiv organisation 31. maj 2000.
 • OOAs krav mht. Barsebäck overrækkes folketing og regering i slutningen af maj.
 • Afviklingen af OOA forventes afsluttet 30. september 2000.
 • OOAs arkivbestyrelse fortsætter og sikrer adgang til viden om OOA.
 • OOAs hjemmeside opretholdes med oplysning om OOA og atomkraft, samt links til den internationale modstand mod atomkraft.
 • Ny OOA Fond vil varetage OOAs rettigheder.
 • Afsked og åbent hus 31. maj.
 • Følg med på OOAs hjemmeside www.ooa.dk
 • Jeres afskedsgave til OOA vil sikre afviklingen og støtte arbejdet mod atomkraft i andre organisationers regi.

Kære venner og støtter af OOA
Det er med blandede følelser, med vemod og stor taknemlighed vi skriver dette brev, formentlig det sidste fællesbrev fra OOA til jer.
Vi vil gerne indlede med en stor tak til jer allesammen for jeres mangeårige trofaste støtte til OOAs oplysningsarbejde og kampagner.
Jeres ufortrødne opbakning har været en afgørende forudsætning for at OOA i årenes løb har kunnet bære adskillige sejre i hus.
I samme åndedrag vil vi bede jer om en sidste rundhåndet støtte til afviklingen af OOA og til de "stafetter" som vi fra OOA vil give videre til en række grupper og organisationer, som arbejder for atomkraftens endelige skrinlæggelse og for en bæredygtig energiforsyning med mest mulig anvendelse af vedvarende og fornyelig energi.

OOA stopper ikke på grund af manglende opgaver eller svigtende økonomiske bidrag fra OOAs venner i garantifond og støttekreds. Beslutningen om at lukke OOA skyldes helt overvejende, at OOA har opnået en række store sejre og at der nu ikke længere findes en tilstrækkelig stærk gruppe af aktive, som er engageret i at videreføre OOAs oplysningsarbejde.

Landsmøde om OOAs fremtid
OOA har 1. april holdt landsmøde om OOAs fremtid. Landssekretariatet havde indkaldt en gruppe på ca. 35 OOA’ere som har været aktive indenfor de senere år til at deltage i mødet. Forinden havde vi udsendt et oplæg med forslag om at OOA skulle ophøre som aktiv organisation.
Vi sender naturligvis gerne referatet fra landsmødet. Ring, skriv eller send en e-mail.

Landsmødets deltagere besluttede i enighed efter lange drøftelser i god stemning, at OOA skal ophøre som aktiv organisation 31. maj 2000.

I indkaldelsen til landsmødet blev OOAs situation opridset nogenlunde således:

1. Efterhånden som det er lykkedes OOA at få virkeliggjort nogle af sine mest umiddelbare mål - Nej til atomkraft i Danmark og den efterfølgende ophævelse af reservationszonerne for atomkraftplaceringer i 1985 * Lukning af den første Barsebäck-reaktor i 1999 - er antallet af aktive gået støt tilbage og nærmer sig nu et nulpunkt. De egentlig aktive kan efterhånden nærmest tælles på én hånd.

2. OOAs image i offentligheden er, at OOA i sin arbejdsmåde er seriøs, slagkraftig, velgennemtænkt og altid parat med en både omfattende og dybtgående dokumentation, at OOA er en organisation, som sætter dagsordenen. Bortset fra enkelte initiativer, især ifm. Barsebäck, kan OOA i dag ikke leve op til disse forventninger.

3. OOA må stadig oftere sige fra overfor henvendelser udefra og der bliver længere og længere imellem egne energipolitiske udspil. Dermed udhules bid for bid den respekt der altid har stået om OOAs arbejde.

4. OOAs svækkede slagkraft har dog medvirket til at andre grupper er kommet på banen i spørgsmål som tidligere var OOAs "domæne". Mest udpræget vel Greenpeace, med aktiviteter vedr. oparbejdning, radioaktive transporter, kritik af den svenske atomaffalds"løsning" og i de senere år også Barsebäck. Men også OVE, arbejdsgruppen EnergiDebat og Økologisk Råd arbejder med "OOA-emner". En beslutning om opløsning af OOA vil meget vel kunne lægge op til at disse og andre grupper i endnu højere grad tager fat i nogle af OOAs traditionelle arbejdsområder.

5. OOAs organisationsstruktur er reelt ikke ændret siden starten. I praksis betyder det, at det er de til enhver tid aktive, som beslutter over OOAs aktiviteter og midler. Det er de aktive i lokalgrupperne og landssekretariatet som på landsmøder beslutter overordnede kampagner, godkender regnskaber mv. Denne struktur indebærer i sin yderste konsekvens, at OOA "dør", når den sidste aktive eller ansatte forlader skuden.

6. I forbindelse med "Barsebäck-arrangementet" l. juli 1998 genopstod der for en kort periode en lille Barsebäckgruppe. Siden har nogle i gruppen lagt deres "OOA-kræfter" i at forberede aflevering af OOAs arkiver til Rigsarkivet mens andre er engageret i aktiviteter udenfor OOA. Der er med andre ord ikke længere nogen egentlig Barsebäckgruppe udover Lena Warrer på OOAs "Stop-Barsebäck-kontor" i Malmö.

Hverdagen på OOAs landssekretariat er i det store og hele efterhånden en ret ensom affære for Bjarne Hejlskov Nielsen, med besvarelse af henvendelser, ekspedition af bestillinger, hjemmeside indhold og layout, pressearbejde, fundraising, regnskaber, kontakt til beslægtede organisationer, breve til Garantifond, udarbejdelse af oplysningsmaterialer osv.

Flere af de få tilbageblevne aktive har derudover gjort det klart, at de - bl.a. af jobmæssige og helbredsmæssige årsager - vil nedprioritere OOA i løbet af det næste halve års tid.

7. Forventningerne til OOAs kunnen og det minimale antal aktive efterlader et stort pres på de to ansatte medarbejdere Lena og Bjarne. De har begge været tilknyttet og ansat i OOA i en meget lang årrække. Deres mulighed for at tage en beslutning om at forlade OOA, er stærkt hæmmet af at de ved at de reelt er "uundværlige" i OOA, hhv. at deres farvel kan udløse en kollaps i det OOA, som er tilbage i dag. Det er uholdbart og et fuldstændig urimeligt pres at lægge på to personer, som år efter år har slidt for OOA.

En nøgtern analyse af OOAs aktuelle situation viser desværre, at det i dag ikke er muligt at tage alle de arbejdsopgaver op, som i rigt mål foreligger. Eksterne forventninger til OOA vil stadig oftere blive skuffet. En videreførelse af dagens lille OOA vil derfor med stor sandsynlighed sætte den oparbejdede tillid og renomméet over styr.

En gruppe bestående af OOAs fem tegningsberettigede: Ruth Andersen, Bente Meillier, Bjarne Hejlskov Nielsen, Torben R. Schou og Lena Warrer samt Siegfried Christiansen og Erik Knauerhase har siden november sidste år drøftet OOAs situation. Efter moden overvejelse har vi skønnet, at det ville være uværdigt og forkert, blot at lade OOA sygne hen og tog derfor initiativ til landsmødet 1. april, med det formål at sikre OOA mulighed for at ophøre under "ordnede former".

OOAs afviklingsgruppe
Landsmødet udpegede mødets syv initiativtagere til, sammen med OOAs advokat Ebbe Holm, også at udgøre afviklingsgruppen. I tiden frem til 30. september 2000 skal gruppen sikre, at OOAs forpligtelser overfor myndigheder m.fl. afvikles på behørig vis. OOAs bo skal gøres op og "stafetten" gives videre til OOAs arvinger og andre gode kræfter.
OOAs bibliotek er allerede ved flytningen i 1999 fra Ryesgade i stort omfang blevet overdraget til RUC og til atomkraftbevægelsens internationale bibliotek LAKA i Amsterdam. Nu vil både RUC og LAKA tillige med bl.a. Miljøbiblioteket i Lund og Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) få tilbudt yderligere dele af OOAs bibliotek.

OOAs arkivbestyrelse
Allerede i 1980 henvendte Rigsarkivet sig til OOA om aflevering af arkivalier. En mere formel aftale blev indgået i 1985 og OOA udpegede til formålet en arkivbestyrelse. Bestyrelsen består i dag af Siegfried Christiansen, Ebbe Holm, Bente Meillier, Bjarne Hejlskov Nielsen, Jørgen Steen Nielsen og Lena Warrer. En større mængde arkivalier blev afleveret i 1987 og igen i 1993.
I næsten et år har Siegfried Christiansen og Bente Meillier arbejdet med at klargøre den næste store aflevering af OOAs arkiver.
Samtidig har de udarbejdet et næsten 50 sider stort indeks, som ret detaljeret giver overblik over materialet. Interesserede vil snart kunne finde indekset på OOAs hjemmeside.

OOAs hjemmeside
En OOA-hjemmeside vil blive videreført i regi af OOAs arkivbestyrelse. Hjemmesiden vil bl.a. rumme oplysning om OOAs aktiviteter i perioden 1974-2000, generelt oplysningsmateriale om atomkraft mv., oplysninger om OOA Fonden og om OOAs Arkivbestyrelse samt henvisninger/links til aktive organisationer mod atomkraft i ind- og udland. Under landsmødet fremkom forskellige forslag til hvordan hjemmesiden kunne være med til at sikre adgang til OOAs kampagneerfaringer. En idé er at bruge hjemmesiden interaktivt til at "få fortalt historien om OOA" mens vidnerne endnu er friske og kan huske situationer og sammenhænge.
Vi vil stærkt anbefale jer, og i det hele taget alle venner af OOA, nu og da at klikke ind på OOAs hjemmeside "www.ooa.dk". Her kan I også læse mere om, hvordan I selv kan være med til at skrive OOAs historie. Og I kan få indtryk af den fortsatte atomkraftmodstand - ikke mindst i udlandet - ved at klikke videre ind på de links, som vi lægger ind.

OOA Fonden
Landsmødet besluttede at oprette en ny OOA Fond, som efter OOAs ophør får overdraget alle rettigheder, som i dag tilhører OOA. Fonden vil også kunne modtage eventuelle fremtidige gaver og indbetalinger til OOA.
Samtidig med stiftelsen tilføres OOA Fonden en startkapital på minimum 50.000 kr. fra OOAs likvide midler. Fonden vil af sine midler bl.a. dække udgifter for OOAs Arkivbestyrelse og den fortsatte drift af OOAs hjemmeside.
Til medlemmer af Fondens bestyrelse valgtes Bente Meillier, Bjarne Hejlskov Nielsen, Torben R. Schou, Lena Warrer og advokat Ebbe Holm.

OOAs arvinger
OOA blev i 1974 startet af aktive med baggrund dels i fredsorganisationer dels i miljøbevægelsen. Siden var OOA selv medvirkende til hhv. inspirerede til oprettelse af andre organisationer med fokus på energi og miljø.
Landsmødet besluttede derfor at den likvide beholdning, som måtte stå tilbage efter stiftelsen af OOA Fonden og efter afviklingen af OOA den 30. september 2000, skal gives i arv til en række organisationer, som på forskellig vis er aktive på områder som falder ind under dele af OOAs formålsbestemmelse:

 • en kritisk vurdering af og oplysning om alle problemer forbundet med brug af atomkraft,
 • øget forskning i og fornyet vurdering af andre energiformer,
 • udformning af en langsigtet energipolitik, der også tager sociale og økologiske hensyn.

Arven efter OOA må således gerne ses som en slags stafet. Konkret har landsmødet peget på følgende organisationer som enten har stået fadder til OOA, eller er udsprunget af OOA, eller på anden vis har fungeret som partnere for OOA. Deres andel i arven efter OOA er anført i parentes.

Greenpeace i Danmark (20%)
Greenpeace arbejder med energi- og klimapolitik og har som led i deres internationale atomkraft-kampagne bl.a. gennemført aktioner mod Barsebäck, mod oparbejdning af brugt atombrændsel, mod transport af radioaktive materialer. Man kan blive medlem af Greenpeace’ støttekreds.
Adresse: Bredgade 20, bagh. 4. sal, 1260 Kbh. K * tlf. 3393 5344
E-mail:  info@nordic.greenpeace.org
Hjemmeside:  www.greenpeace.dk

OVE - Organisationen for Vedvarende Energi (20%)
OOA samlede i 1975 en gruppe folk med interesse for vedvarende energi. Gruppen blev snart efter til OVE. Udover at fremme vedvarende energi i Danmark er OVE engageret i internationalt samarbejde med beslægtede organisationer. Bl.a. støtter OVE østeuropæiske gruppers modstand mod atomkraft og krav om alternativ energiplanlægning. OVE udgiver i samarbejde med Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK) tidsskriftet "Vedvarende energi & miljø". Abonnement kan kombineres med medlemsskab af OVE. Desuden kan man blive medlem af OVEs støttekreds.
Adresse: Dannebrogsgade 8a,
8000 Århus C * tlf. 8676 0444
E-mail: ove@orgve.dk
Hjemmeside: www.orgve.dk

NOAH (7%)
I 1973 dannede NOAH en atomkraftgruppe. Folk herfra deltog sammen med aktive fra fredsbevægelsen i planlægning og stiftelse af OOA. NOAH har i de senere år under overskriften "Det miljømæssige råderum" engageret sig i at indkredse pejlemærker for vores livsstil i forhold til målet om en bæredygtig udvikling, herunder også på energiområdet. NOAH udgiver bladet "Miljøsk" i abonnement. Man kan blive medlem af NOAHs støttekreds.
Adresse: Nørrebrogade 39,1.
2200 Kbh. N * Tlf. 3536 1212
E-mail: noah@noah.dk
Hjemmeside: www.noah.dk

INFORSE - International Network for Sustainable Energy (7%)
Sammen med OVE arrangerede OOA i 1987 en konference om Energi i den 3. verden. Efterfølgende oprettes Forum for Energi og Udvikling (FEU). I det videre forløb blev INFORSE dannet i 1992 i forbindelse med FNs miljøkonference i Rio de Janeiro. Det er et verdensomspændende netværk af ca. 200 ikke-statslige organisationer, som arbejder politisk og praktisk for bæredygtig energi.
INFORSE udgiver tidsskriftet "Sustainable Energy News" i abonnement.
Adresse: c/o FEU, Blegdamsvej 4 B
, 2200 Kbh. N * tlf. 3524 7700
E-mail: inforse@inforse.org
Hjemmeside: www.inforse.org

KMEK - Københavns Miljø- og Energikontor (7%)
Formålet med foreningen KMEK er at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet. KMEK har været drivkraft i realisering af vindmølleprojektet på Middelgrunden.
KMEK har med Økologihuset skabt fælles rammer for et antal miljø- og energiorganisationer, herunder også OOA. KMEK er en medlemsforening.
Adresse: Økologihuset, Blegdamsvej 4 B,
2200 Kbh. N * tlf. 3537 3636
E-mail: kmek@sek.dk
Hjemmeside: www.sek.dk/kmek/kmek.htm

Tidsskriftet Global Økologi (7%)
Global Økologi udgives af Det Økologiske Råd. Tidsskriftet belyser og analyserer miljø- og energipolitik, forholdet mellem miljø og økonomi, miljøproblemer i udviklingslandene, miljøbevægelsernes rolle og har ofte artikler om atomkraft-emner. Abonnement kan kombineres med medlemsskab af Det Økologiske Selskab.
Adresse: Det Økologiske Råd, Landgreven 7,
1301 Kbh. K * Tlf. 3315 0977
E-mail: info@ecocouncil.dk
Hjemmeside: www.ecocouncil.dk

EnergiDebat (7%)
EnergiDebat blev dannet i 1998 som en åben arbejdsgruppe, hvis formål det er at fremme oplysning og debat om energispørgsmål og samfundsudvikling. Målsætningen er en bæredygtig og demokratisk styret energisektor. Kritik af liberaliseringen af den danske elforsyning og lukning af Barsebäckværket har haft arbejdsgruppens særlige opmærksomhed.
Adresse: c/o Det Økologiske Råd,
Landgreven 7, 1301 Kbh. K * Tlf. 3315 0977
E-mail: uffe@ecocouncil.dk
Hjemmeside: www.ecocouncil.dk/arkiv/1999/energidebat.html

WISE - World Information Service on Energy, Amsterdam (25%)
Sammen med atomkraftmodstandere fra mange lande stiftede OOA i 1978 WISE. Formålet var etablering af et informationsnetværk, som effektivt kunne styrke atomkraftmodstanden verden over med udveksling af erfaringer og argumenter. Finansieringen af WISE blev skabt gennem en afgift fra salget af solmærket "Atomkraft? - Nej tak!" WISE News Communique udsendes hver anden uge i abonnement både i en trykt og en elektronisk udgave.
Adresse: PO Box 59636,
1040 LC Amsterdam, Holland 
Tlf. 0031 20 6126368
E-mail: wiseamster@antenna.nl
Hjemmeside: www.antenna.nl/wise

Tidsskriftet "fred og frihed / ikkevold" (5.000 kr.)
OOAs afviklingsgruppe har som opfølgning på landsmødet besluttet, at tidsskriftet "fred og frihed / ikkevold" skal støttes med 5.000 kr. forud for opgørelsen af boet efter OOA. Tidsskriftet udgives af Aldrig mere Krig (AMK) og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (KILFF). OOA blev i sin tid startet af aktive med baggrund i bl.a. disse fredsorganisationer og Forsoningsforbundet (nedlagt) samt miljøgrupperne Miljøforum (nedlagt) og NOAH, foruden nogle enkeltpersoner.
Påpegning af den tætte kobling mellem civil og militær anvendelse af atomenergien er da også gået som en af flere røde tråde gennem OOAs arbejde.
Afviklingsgruppen føler med beslutningen om støtte til tidsskriftet "Ikkevold/Fred og Frihed", at vi ikke kun husker en vigtig side af OOAs rødder, og identitet i det hele taget, men at vi også får bundet den sløjfe, som forbinder OOAs rødder og aktiviteter med de problemer – som både før, nu og desværre nok også i adskillige år i fremtiden – udgår fra atomindustrien.
Abonnement kan kombineres med medlemsskab af Aldrig mere Krig eller Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
E-mail: ikkevold@fred.dk
Hjemmeside: www.fred.dk/amk/ikkevold
Adresse: AMK, Nørremarksvej 4
,6880 Tarm. Tlf. 9737 3163
Eller: KILFF, Vesterbrogade 10 mezz.1620 Kbh. V. Tlf. 3323 1097

Hvorfor opløse OOA, når….
Barsebäck 2 er ikke lukket endnu, og der synes at være tvivl om, hvorvidt lukningen bliver gennemført sommeren år 2001, som planlagt af flertallet i den svenske Rigsdag – eller om lukningen bliver udskudt! Atomkraftværkerne i de østeuropæiske lande udgør fortsat en alvorlig risikofaktor. Finland overvejer seriøst at udbygge sit atomkraftprogram, og Tyrkiet er opsat på at få opført sit første atomkraftværk. Oparbejdningen af brugt atombrændsel fortsætter på trods af de seneste afsløringer om svindel og sjusk på anlægget Sellafield i England. Og selvom Danmark har sagt nej til atomkraft støtter den danske regering gennem Euratom, EU, IAEA osv. udbygningen og fastholdelsen af atomkraft i andre lande.

Ja, der er – som I måske også tænker - nok at tage fat på. Vemodet over, at det nu ikke bliver OOA, som tager disse arbejdsopgaver op, afløses dog af glæden over at der er andre miljø-organisationer, som hver på deres måde arbejder videre med at sikre en miljøvenlig fremtid.

Det kan især føles trist at lukke OOA uden at kunne "følge Barsebäck 2 til dørs". Men vi ved, at der er andre, der arbejder videre for lukning af Barsebäck 2 – både organisationer og politikere. Det er i denne forbindelse yderst vigtigt for os, at få givet så meget som overhovedet muligt af den vidensopsamling, som i årenes løb er blevet foretaget i OOA, videre til de, som kan drage nytte deraf i det fortsatte arbejde mod Barsebäck og atomkraft i øvrigt.

OOA skriver i øjeblikket på en argumentsamling i forhold til lukning af Barsebäck 2. Den skal i slutningen af maj bl.a. afleveres til indenrigsministeren, Folketingets partier og Miljø- og Planlægningsudvalget.

Afsked og åbent hus 31. maj
Hvordan markerer vi OOAs sidste dag som aktiv organisation? Det har vi i dag ikke noget klart svar på. Umiddelbart forestiller vi os et arrangement (evt. flere steder i landet), hvor venner og støtter af OOA mødes og mindes og glæder sig over de fælles sejre. I Århus er der overvejelser om en skovtur/picnic, måske til Gyllingnæs. I København forventer vi at holde åbent hus i Økologihuset på Blegdamsvej 4, fra kl. 15 og nogle timer frem. I er alle meget velkomne!

Når planerne bliver mere konkrete skriver vi om dem på OOAs hjemmeside. Og i sidste ende bliver der vel også råd til en enkelt annonce eller to. Den gruppe, som modtager dette brev udgør jo kun en mindre brøkdel af alle dem der siden 1974 har lagt tid og kræfter, sjæl og humør i OOA. I selv, som har bevaret entusiasmen hele vejen, I kan naturligvis også bidrage til dagen med egne initiativer. Og I kan lade jeres viden om denne sidste OOA-aktivitetsdag sive til de af jeres venner og bekendte hos hvem der i et næsten glemt hjørne banker et hjerte for OOA. Kopier gerne dette brev og giv det videre.

Vi vil slutte brevet som vi begyndte det. Tak til jer alle for mange års støtte til OOAs arbejde og for jeres deltagelse i den - næsten endeløse - række af demonstrationer og kampagner. Hvor ville OOA, og hvor ville sejrene have været uden jer?

Husk også den sidste rundhåndede støtte til afviklingen af OOA og til de stafetter, som vi fra OOA gerne vil give videre. Der skal stadigvæk slides før atomkraften er klar til at modtage den sidste olie og før det meste af energiforsyningen kommer fra vedvarende energi.

Mange venlige hilsner og farvel og tak!

Siegfried Christiansen, Erik Knauerhase, Bente Meillier,
Bjarne Hejlskov Nielsen, Torben R. Schou , Lena Warrer

[OOAs velkomstside] [Om OOAs ophør]


OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 12. maj 2000